Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέθοδος επιμόρφωσης στον εργασιακό χώρο. Η περίπτωση των Ελληνικών Τραπεζών.

Distance education as a training method in the workplace. The case of Greek Banks. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 05 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Παναγιώτα Ξανθοπούλου
 8. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e-learning, εκπαίδευση ενηλίκων, ψηφιακές δεξιότητες, μοντέλο Servqual.
 9. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 10. 1
 11. 38
 12. 103
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την διάσταση της ποιότητας και της αξιολόγησης των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρακολουθούν οι εργαζόμενοι των ελληνικών τραπεζών. Μέσα από την αποσαφήνιση του όρου εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) μελετάται ο βαθμός ικανοποίησης των τραπεζοϋπαλλήλων συγκρίνοντας την προσδοκία τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την καθημερινή τους εργασιακή εμπειρία. Σκοπός της εργασίας είναι να απεικονιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης στον τραπεζικό τομέα μέσα από την αποτύπωση των δύο μεταβλητών (προσδοκία-εμπειρία χρήσης) ελέγχοντας  την ικανοποίηση των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα. Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος χρησιμοποιώντας δομημένα ερωτηματολόγια 25 ερωτήσεων. Στην έρευνα συμμετείχαν 104 εργαζόμενοι σε ελληνικές τράπεζες συμπληρώνοντας τη φόρμα του ερωτηματολόγιου στο Google  Forms. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε η θετική στάση των εργαζομένων για τα προγράμματα e-learning καθώς και την εν γένει εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι κατανοούν τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης τους μέσω των προγραμμάτων, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων την κάλυψη των απαραίτητων γνώσεων τους με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και την ανάγκη σιγουριάς όσων καλούνται να γνωρίζουν. Από την άλλη μεριά αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περισσότερης επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές όπως και η έλλειψη άμεσης ανατροφοδότησης με τη σημερινή μορφή των προγραμμάτων αναζητώντας περισσότερο την αλληλεπίδραση και τη διάδραση. Καταληκτικά συμπεραίνεται η θετική στάση των τραπεζικών εργαζομένων απέναντι στα προγράμματα αυτά με την ανάγκη κάλυψης συγκεκριμένων κενών για τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στην προσδοκία και την εμπειρία τους.

  • This research deals with the dimension of quality and evaluation of distance learning programs attended by the employees of Greek banks. Through the clarification of the term distance education and electronic learning (e-learning), the research target is to study the satisfaction of bank employees by comparing their expectation for distance education with their daily experience. Main aim of the research is to justify the two variables (satisfaction and user experience) by measuring them separately to show the strong and weak points of e-learning application in banking sector. For the implementation of this research, quantitative method was followed by using structured questionnaires of 25 questions. The research sample was consisted of 104 employees in Greek banks who had to fulfill the 2 questionnaires on Google Forms. By analyzing the results, it was shown that bank employees have a positive attitude towards e-learning programs and distance education in general. The employees can understand the importance in their education that these systems offer, the development of their digital skills, the coverage of their necessary knowledge with the educational content as well as the need to be sure of what they are asked to know. On the other hand, the necessity of more communication between the trainers and the trainees is highlighted as well as the lack of direct feedback with the current form of the programs, looking for more interaction. Finally, the positive attitude of bank employees towards these programs is concluded with the need to cover specific gaps to reduce the gap between their expectation and experience.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές