Διερεύνηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στα επιμορφωτικά προγράμματα του τουριστικού τομέα

 1. MSc thesis
 2. Χόβολος, Ευάγγελος
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022
 5. ΄120
 6. Αθανασοπούλου, Πηνελόπη
 7. Πασχαλούδης, Δημήτριος
 8. Τουριστική Εκπαίδευση | Κατάρτιση | Επιμόρφωση | Eκπαίδευση | Eκπαίδευση Eνηλίκων | Διά Βίου Μάθηση | Επιχειρησιακά Αποτελέσματα | Tourism Education | Education | Lifelong Learning | Business Results
 9. 1
 10. 48
 11. 82
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την σημασία της επιμόρφωσης και ευρύτερα της κατάρτισης των εργαζομένων ενός τουριστικού οργανισμού, μέσω της οποίας τους παρέχεται η δυνατότητα να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, αυξάνοντας ακολούθως την παραγωγικότητα του οργανισμού. Κινούμενοι στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός: Πρώτον, να αναδείξει την συμβολή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στα προγράμματα κατάρτισης του τουριστικού τομέα και δεύτερον να διερευνήσει κατά πόσο οι αρχές αυτές συναντώνται στα εν λόγω προγράμματα. Για την επίτευξη του εγχειρήματος μελετήθηκε αρχικά η ανάγκη εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και τα οφέλη που αυτή παρέχει, ο ρόλος και η συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, καθώς και οι αρχές που πρέπει να διέπουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα συμπεράσματα της διερεύνησης αποτέλεσαν την βάση πάνω στην οποία πραγματοποιήθηκε μετέπειτα η ποσοτική έρευνα με την μορφή του ερωτηματολογίου σε εργαζόμενους και μη του τουριστικού τομέα της Ρόδου. Όπως προέκυψε, μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας αναδείχθηκε ένα οξύμωρο σχήμα: Ενώ η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο στην προσπάθεια παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και βελτίωσης της παραγωγικότητας, η υλοποίηση της εκπαίδευσης γίνεται με τρόπο μη παραγωγικό, επιφέροντας σε πολλές περιπτώσεις επιφανειακά και προσωρινά αποτελέσματα, καθώς προσεγγίζονται επιδερμικά οι καταστάσεις. Παρόλο που η εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων δύναται να οδηγήσει σε ολοκληρωμένη μάθηση, η οποία μπορεί να επιφέρει στην συνέχεια θετικά επιχειρησιακά αποτελέσματα, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έδειξαν την μη εφαρμογή των αρχών αυτών στην πλειοψηφία των προγραμμάτων κατάρτισης. Βάσει τόσο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όσο και των αποτελεσμάτων της έρευνας τα οποία εκφράζουν μια τάση, τονίζεται σε κάθε περίπτωση η αναγκαιότητα υιοθέτησης των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων (απόρριψη της κάθετης μετάδοσης γνώσεων μέσω της εισήγησης, η εφαρμογή συμμετοχικών και ενεργητικών τεχνικών, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εργαζομένων κ.ο.κ.).
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές