Τύποι γονέων και προσαρμοστικότητα χαρισματικών παιδιών στο σχολικό περιβάλλον

 1. MSc thesis
 2. Μαντά Κοραλία
 3. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ)
 4. 19 Οκτωβρίου 2022
 5. 68
 6. Β΄άσιου, Αικατερίνη
 7. Τουλούπης, Θάνος
 8. Χαρισματικά παιδιά | Τύποι γονέων | Προσαρμοστικότητα | Σχολικό περιβάλλον
 9. 1
 10. 5
 11. 60
  • Εισαγωγή: Τα χαρισματικά παιδιά επιδεικνύουν υψηλές ικανότητες μάθησης, ανεπτυγμένες γνωστικές, γνωσιακές και δημιουργικές ικανότητες, προδιαθέσεις, κίνητρα και ενδιαφέροντα, καλύπτοντας την σχολική ύλη με ταχύτερους ρυθμούς, σε σχέση με αυτό που αναμένεται για την ηλικία τους. Σημαντικό παράγοντα στην ομαλή κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών κατέχουν οι πρακτικές ανατροφής που ακολουθούν οι γονείς τους. Σκοπός: Η διερεύνηση των αντιλήψεων των γονέων για τη σχέση των γονικών τύπων με την προσαρμοστικότητα και την αυτοαντίληψη των χαρισματικών παιδιών. Μεθοδολογία: Οι συμμετέχοντες της έρευνας ανέρχονται σε 56 γονείς χαρισματικών παιδιών. Το δείγμα αφορά σε γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν αξιολογηθεί με WISC – V και έχουν αναγνωρισθεί ως χαρισματικά παιδιά. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι ποσοτική με στόχο το συνδυασμό και την ταυτόχρονη χρήση τριών ερωτηματολογίων. Αξιοποιήθηκαν οι κλίμακες: The Parenting Styles and Dimensions Questionnaire, The Strengths and Difficulties Questionnaire και Piers-Harris Children's Self-Concept Scale – Second Edition. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονέων, τα χαρισματικά παιδιά που εκδηλώνουν εσωτερικευμένα προβλήματα επιδεικνύουν συγχρόνως και θετική συμπεριφορά, ενώ όσο πιο πολλά είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς των χαρισματικών παιδιών, τόσο πιο υψηλή κοινωνική θέση έχουν τα παιδιά αυτά στο σχολείο τους. Επιπλέον, οι διαζευγμένοι γονείς είναι αυτοί που αυτοχαρακτηρίζονται ως περισσότερο αυστηροί ως προς τις πρακτικές ανατροφής των χαρισματικών παιδιών τους. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να έχουν χρήσιμες πρακτικές εφαρμογές στην εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών. Οι σχολικοί ψυχολογικοί σύμβουλοι που εργάζονται με χαρισματικά παιδιά μπορούν να υποστηρίξουν ατομικές και ομαδικές εργασίες, στις οποίες οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να αναδειχθούν στην πρώτη γραμμή για να αποκαλύψουν τις δυνατότητές τους. Εάν η στάση των γονέων θεωρείται ότι έχει μεγάλο αντίκτυπο στις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού και στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, μπορεί να πραγματοποιηθούν σχετικές εκπαιδεύσεις γονέων από σχολικούς ψυχολόγους. Με αυτόν τον τρόπο, οι οικογένειες μπορούν να συμμετέχουν συνειδητά στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαδικασίες των παιδιών τους.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές