Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη συμπεριφορά του τουρίστα. Η περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης

The impact of Covid-19 pandemic on tourist behavior. The case of the Prefecture of Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κορσαββίδου, Χαρά
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 9 Νοεμβρίου 2022
 5. 75
 6. Γκριτζάλη, Αλκμήνη
 7. Pandemic | Πανδημία | Tourism | Toυρισμός | Επιδράσεις Πανδημίας | Περιορισμός Τουρισμού | Συμπεριφορά Τουρίστα | Pandemic effects | Tourism restrictions
  • Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η εξάπλωση της πανδημίας και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της, έχει προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Η τουριστική βιομηχανία, είναι αυτή που φάνηκε να μην μπορεί να αντιδράσει σε αυτή τη συνθήκη, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατακόρυφα η προσφορά αλλά και η ζήτηση λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν (π.χ. κλείσιμο συνόρων των χωρών). Ωστόσο, ο τουριστικός τομέας είναι ένας ανθεκτικός τομέας που ανταποκρίνεται στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, με ευελιξία. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι ένας από τους τομείς της οικονομίας που επηρεάστηκε πιο πολύ από την πανδημία. Η σημασία της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι η πανδημία έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις, οι οποίες αν και έχουν προσδιοριστεί δεν έχει καθοριστεί επαρκώς ο βαθμός στο οποίο έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Ο περιορισμός των ταξιδιών αναψυχής, η μείωση των πτήσεων από μία χώρα προς μία άλλη και η άξια αναφοράς μείωση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλες τις χώρες, αποτέλεσε τροχοπέδη για κάθε κλάδο που επηρεάζεται από την τουριστική δραστηριότητα. Συνεπώς, η υγειονομική κρίση του Covid-19 αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί μία πρόκληση για τον τομέα του τουρισμού. Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του επιρροής της πρόθεσης και του άγχους που συνδέεται με την πραγματοποίηση ταξιδιών και των στάσεων και συμπεριφορών που θα υιοθετήσουν οι τουρίστες αρχικά μέσα στο 2021 και τα επόμενα δυο χρόνια.
  • It is widely accepted that the spread of the pandemic and the measures taken to limit it have caused significant negative effects in many sectors of the economy. The tourism industry is the one that seemed to be unable to react to this condition, as a result of which the supply as well as the demand plummeted due to the restrictions that were imposed (e.g. closing the borders of the countries). However, the tourism sector is a resilient sector that responds to changes in the external environment, flexibly. This, however, does not negate the fact that it is one of the sectors of the economy that was most affected by the pandemic. The importance of this thesis lies in the fact that the pandemic has caused significant impacts, which although identified have not been sufficiently determined to what extent they have been affected by the pandemic. The curtailment of leisure travel, the reduction of flights from one country to another, and the noteworthy decline in tourism activity in all countries, has been a drag on every industry affected by tourism activity. Consequently, the health crisis of Covid-19 has been and continues to be a challenge for the tourism sector. In addition, it is deemed necessary to investigate the influence of the intention and stress associated with making trips and the attitudes and behaviors that tourists will initially adopt in 2021 and the following two years..
 8. Hellenic Open University
 9. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές