Ο ρόλος, η δομή και το έργο της Τελωνειακής Υπηρεσίας

The role, the organisasional structure and the work of the Customs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΤΑΓΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 169
 7. ΓΑΓΑΝΗΣ , ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 8. ΓΑΓΑΝΗΣ , ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. Τελωνειακή Υπηρεσία | Τελωνειακός έλεγχος | Λαθρεμπόριο | Τελωνειακά έσοδα
 10. 9
 11. 61
 12. 8
 13. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Το σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την αλματώδη ανάπτυξη του εμπορίου και τη στενή διασύνδεση των αγορών. Τα τελωνεία ως ένας εκ των κύριων εισπρακτικών και ελεγκτικών μηχανισμών των κρατών, στο κύκλωμα των με αλματώδη αυξητικό ρυθμό ανάπτυξης, οικονομικών συναλλαγών επιδρούν στο εμπόριο και εξ αυτού επηρεάζουν την οικονομία εν συνόλω. Η οικονομική σκέψη ενσωματώνει αυτές τις αντικειμενικές ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές προτάσσοντας την οικονομική ανάπτυξη δια της απελευθέρωσης του εμπορίου και εν γένει των οικονομικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπ αυτό το πρίσμα η επιτυχία του εισπρακτικού ρόλου των Τελωνείων επιδιώκεται δια της αύξησης των διακινούμενων εμπορευμάτων, της διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου και της αποτελεσματικής καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου και του εξ αυτού αθέμιτου ανταγωνισμού. Η πορεία αυτή των τελωνείων αποτυπώνεται με την παράθεση της ιστορικής αναδρομής των Ελληνικών τελωνείων τα οποία παρείχαν τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους. Η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία πλέον στα πλαίσια της δημιουργίας του κοινού Ευρωπαϊκού τελωνειακού εδάφους έχει εισέλθει σε περίοδο αναπροσαρμογής της δομής της και κυρίως της λογικής της στον τρόπο που διενεργεί τους τελωνειακούς ελέγχους και επιδιώκει την εκπλήρωση του εισπρακτικού της ρόλου. Στο ερευνητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας έγινε διερεύνηση των απόψεων των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν σε τελωνεία Α΄ και Β΄ τάξης και σε διάφορες ελεγκτικές δομές των τελωνείων, αναφορικά με το ελεγκτικό έργο της υπηρεσίας. Στόχος της έρευνας ήταν να εντοπιστούν εκείνοι οι παράγοντες που επιδρούν στην αποδοτικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού. Από την εξέταση των απαντημένων ερωτηματολογίων και την ανάλυσή τους στο spss προέκυψαν χρηστικά συμπεράσματα. Οι υπάλληλοι φαίνεται να προκρίνουν τον ανθρώπινο παράγοντα και να απαιτούν την υποβοήθησή του με τα κατάλληλα μέσα, με εύχρηστα και πλήρη πληροφοριακά συστήματα, απλοποίηση της νομοθεσίας, καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των ελεγκτικών επιχειρήσεων και την επιτελική καθοδήγηση των τοπικών τελωνείων. Η υιοθέτηση αλλαγών και παρεμβάσεων σε αυτές τις κατευθύνσεις μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των τελωνείων τα οποία κατά γενική ομολογία, ήδη παράγουν αξιόλογο έργο.
  • The modern global economic environment is characterized by the rapid growth of trade and the close interconnection of markets. Customs, as one of the main collection and control mechanisms of the states, in the circuit of this rapidly growth of the economic transactions, affect trade and thus affect the economy as a whole. Economic thinking incorporates these objective qualitative and quantitative changes by promoting economic growth through the liberalization of trade and economic trade in general worldwide. In this light, the success of the Customs collection role is sought through the increase of goods in transit, the facilitation of legal trade and the effective fight against illicit trade and thus unfair competition. This course of the customs is reflected by the citation of the historical background of the Greek customs which provided the necessary resources for the development of the modern Greek state. The Hellenic Customs Service, within the context of the creation of the common European customs territory, has entered into a period of readjustment of its structure and, mostly, of its logic in the way it carries out customs controls and seeks to fulfil its collection role. In the research part of the bachelor’s thesis, the views of the customs officials serving in the customs offices of A and B level and in various control structures of the customs, regarding the control work of the service, were investigated. The aim of the research was to identify those factors that affect the efficiency of the control mechanism. From the examination of the answered questionnaires and their analysis in spss, useful conclusions emerged. Employees seem to favour the human factor and demand its assistance with the appropriate means, with easy-to-use and complete information systems, with continuous and appropriate training, simplification of legislation, better organization and coordination of audit operations and staff guidance of local customs. Adopting changes and interventions in these directions can improve the performance of customs, which, admittedly, already produce significant work.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές