Ηγεσία και διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στον τραπεζικό χώρο

 1. MSc thesis
 2. Κοτρίδου, Πηνελόπη
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Μπαλωμένου, Χρυσάνθη
 8. Μπαλωμένου, Χρυσάνθη
 9. Ηγεσία | Διαχείριση
 10. 81
 11. Υπάρχουν διαγράμματα και πίνακες
  • Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αφορά μόνο την στελέχωση αλλά και τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ηγέτες. Η εφαρμογή πρακτικών όπως οι προσλήψεις, οι ανταμοιβές, οι αξιολογήσεις και η εκπαίδευση μπορεί να οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση, δέσμευση και ικανοποίηση των εργαζομένων. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει το κατά πόσο οι αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζονται στο Eλληνικό τραπεζικό σύστημα, και κατά πόσο επηρεάζουν την ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων. Τα παραπάνω συσχετίστηκαν με το στυλ ηγεσίας των διευθυντών, το οποίο επίσης διερευνήθηκε μέσα από την σκοπιά τραπεζικών υπαλλήλων. Τα εμπειρικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία απαντήθηκαν από 100 εργαζόμενους Eλληνικών τραπεζών. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις αναλύθηκαν ποσοτικά και έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι είχαν γενικά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και μέτριο/υψηλό επίπεδο δέσμευσης. Ακόμα, βρέθηκε ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν τις στρατηγικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε μέτριο/υψηλό βαθμό τις προσλήψεις, σε σχετικά μικρό βαθμό το σύστημα ανταμοιβών και κινήτρων, σε μέτριο βαθμό την εκπαίδευση εργαζομένων, σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική εξέλιξη και σε μέτριο βαθμό τις αξιολογήσεις απόδοσης. Τέλος, από την ανάλυση προέκυψε ότι η εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση έχουν θετική σχέση με τη μετασχηματιστική ηγεσία, τη συναλλακτική ηγεσία και τις πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αναφέρθηκαν.
  • The degree of effectiveness of Human Resource Management is not only about the staffing, but also the strategies implemented by the leaders. Applying practices such as hiring, rewards, evaluations and training can lead to higher employee performance, commitment, and satisfaction. The purpose of this paper is to investigate whether the principles of Human Resource Management are applied in the Greek banking system, and whether they affect employee satisfaction and commitment. The above was related to the leadership style of managers, which was also explored through the perspective of bank employees. The empirical data were collected through questionnaires, which were answered by 100 employees of Greek banks. The responses were then quantified. They showed that employees generally had a high level of satisfaction and a moderate / high level of commitment. Furthermore, it was found that banks used Human Resource Management strategies with moderate / high recruitment, relatively small system of rewards and incentives, medium level of employee training, high level of professional development and moderate level of performance appraisals. Finally, the analysis showed that job satisfaction and commitment are positively related to the transformational leadership, transactional leadership and Human Resource Management practices mentioned
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.