Το Παλαιοντολογικό Μουσείο της Πτολεμαΐδας και η Πολιτισμική του επικοινωνία με τα άτομα με προβλήματα όρασης .Ξενάγηση μέσα από μια Μουσειοσκευή-Αφής.Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού ,στο έργο αυτό..

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 167
 7. Πανόπουλος, Αναστάσιος
 8. Κεντερελίδου, Κλειώ | Γκαντζιάς, Γεώργιος
 9. Αναπηρία, Άτομα Με Προβλήματα Όρασης, Προσβασιμότητα, Εργαλεία Μουσειακής Ξενάγησης –Μουσειοσκευή ΑΦΗΣ
 10. 5
 11. 46
 12. 30 και 12 ηλεκτρονικές πηγές
 13. Περιέχει :πίνακες ,εικόνες -φωτογραφίες , διαγράμματα
  • Μέσα από τις αλλαγές που η κοινωνία ζει τα τελευταία χρόνια προσδιορίζονται εκ νέου οι αξίες της ζωής και της σημαντικότητας των ανθρώπων με διαφορετικότητα. Ο πολιτισμός με τις μορφές του και η πρόσβαση σε αυτόν, αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για αυτόν τον επαναπροσδιορισμό. Κατ’ επέκταση η προσβασιμότητα στον πολιτισμό, είναι η βαθύτερη έννοια της συμμετοχής στην κοινωνία η οποία αναφέρετε όχι μόνο στην φυσική παρουσία του ατόμου στον χώρο, αλλά και στις υποδομές, στις υπηρεσίες, στα αγαθά με τα οποία αλληλοεπιδρά. Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να προσέγγιση των μέσων πρόσβασης και προσβασιμότητας σε μουσεία της επιλογής τους, των ατόμων με οπτική αναπηρία (ολική και μερική). Στόχος είναι αρχικά η περιγραφή, της μέχρι τώρα υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε μουσεία για τυφλά άτομα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα, παρά μόνο αναφορά σε μεθόδους πρόσβασης που εξελίσσονται σταδιακά προς τις απτικές τεχνολογίες μεν αλλά με βάση τις ηλεκτρονικές – ψηφιακές υποδομές και μόνο. Κατά δεύτερον, στόχος είναι η εφαρμογή της δικής μας νέας πρότασης, της κινητής Μουσειοσκευής Αφής, ώστε να βοηθήσουμε στην πολυπόθητη εξέλιξη της πολιτιστικής επικοινωνίας αλλά και της ολιστικής σχέσης της εκπαίδευσης και του μουσείου γενικότερα. Παράλληλα, δίνονται στοιχεία καινοτόμων εφαρμογών σε μουσεία, της δεκαετίας που διανύουμε από χώρες παγκοσμίως αλλά και από τη χώρα μας. Στο θεωρητικό μέρος αναλύονται όροι όπως ο εκπαιδευτικό ρόλος του μουσείου, οι θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η πολιτιστική επικοινωνία των μουσείων για τα άτομα με απώλεια όρασης, τους παιδαγωγικούς στόχους που θέτει στα κοινωνικά περιβάλλοντα και στα διαφοροποιημένα. Γίνεται ακόμη στην ίδια ενότητα, αναφορά στα Μουσεία Αφής στον κόσμο και σε αυτά που εφαρμόζουν καλές πρακτικές υποστηρικτικής τεχνολογίας. Στο ίδιο μέρος περιγράφουμε την μεθοδολογία της έρευνας μας που είναι ποσοτική, μέσω ερωτηματολογίου συγκεκριμένα. Στο ερευνητικό μέρος, ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων από τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από το δείγμα του πληθυσμού με απώλεια όρασης και στη συνέχεια παραθέτονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις βελτίωσης αυτής της επικοινωνιακής πολιτικής που το Παλαιοντολογικό Μουσείο Πτολεμαΐδας, εισάγει πιλοτικά στα ελληνικά δεδομένα. Συμπερασματικά, μέσα από αυτήν τη Διπλωματική εργασία, οι ερευνητές που θα ακολουθήσουν,, ενδεχομένως στηρίξουν τις μελέτες τους, σε ένα διαφορετικό blog του τοίχου της ανθρώπινης επικοινωνίας που υψώνεται ανάμεσα στους τυφλούς επισκέπτες και στα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μας.
  • Through the changes that our society undergoes in recent years, life values and the importance of diversity are being reformulated. Culture and access to culture is a critical factor for this reformulation. By extension, accessibility in culture is the deeper notion of being part of a society which refers not only to the physical presence of the individual in space, but also to the infrastructure, the services, the goods with which they interact. The purpose of this dissertation is to approach the means of access and accessibility in museums of their choice for individuals with vision impairment (total or partial). This research aims initially at describing the assistive technology used so far in museums for blind people worldwide, considering that there is no literature reference for this subject, except for some reference in accessibility methods that are gradually evolving towards haptic technology but solely based on the electronic digital infrastructure. Secondly, our goal is the implementation of our original proposal, the Tactile Travelling Museum-Suitcase, in order to promote the longed-for evolution of cultural communication and the holistic relationship between education and museums on the whole. At the same time, evidence of the last decade’s innovative implementations in museums in Greece and all over the world is presented. In the first, theoretical part, we analyse terms like the educational role of the museum, the theoretical approaches that formed the basis of the cultural communication of museums for individuals with vision impairment and the pedagogical goals that are set for the social and diversified environments. In the same section, we mention the Tactile Museums of the world and those that adopt good assistive technology practices. We also describe the methodology of the quantitative research conducted via a questionnaire. The second, and more practical, part consists of the presentation of the data collected from the questionnaires that were completed by the population sample of people with vision loss. We discuss the conclusions and suggestions for improvement of the communicative policy that the Paleontological Museum of Ptolemaida introduces experimentally in the Greek context. In conclusion, through this dissertation, future researchers may support their studies on a different block of the wall of human communication that is raised between blind visitors and the cultural foundations of our country.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.