Πρακτικές Προσβασιμότητας & Συμπερίληψης ανθρώπων με αναπηρία στο Σύγχρονο Πολιτισμικό Περιβάλλον: Μια Καινοτόμος Προσέγγιση στην Κοινωνικό-Πολιτιστική Ισοτιμία

Accessibility & Inclusion practices for people with disabilities within a Contemporary Cultural Environment: An Innovative Approach to Socio-Cultural Equity (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δερμιτζάκη, Ευανθία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Στεφάνου, Ελένη
 8. Κοντοχρήστου, Μαρία
 9. Προσβασιμότητα | Συμπερίληψη
 10. 1
 11. 11
 12. 48
 13. Διαγράμματα, Πίνακες
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξερευνήσει τη σχέση που έχουν τα σύγχρονα πολιτισμικά περιβάλλοντα με την καθολική προσβασιμότητα και συμπερίληψη των ανθρώπων με αναπηρία. Εξετάζει τον ρόλο των πολιτισμικών οργανισμών, ως οχήματα κοινωνικής αλλαγής και προσεγγίζει την κοινωνικό-πολιτιστική ισοτιμία μέσω καθιερωμένων καινοτόμων καλών πρακτικών και πολιτιστικών πολιτικών. Στα κεφάλαια της εργασίας γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση των εννοιών της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, αντικατοπτρίζεται η ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας για ισοτιμία με όλα τα μέλη της και αποτυπώνονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία για πρόσβαση στον πολιτισμό, όπως αυτά ορίζονται μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στους σύγχρονους φορείς παροχής υποστήριξης και στη σχέση τους με τον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού. Ως μελέτη περίπτωσης, εξετάζεται η πορεία του πολιτισμικού περιβάλλοντος της Αθήνας και οι σύγχρονοι πολιτιστικοί οργανισμοί, σε συνάρτηση με τις καλές πρακτικές που έχουν υιοθετήσει, τις κοινωνικές αξίες που τα διέπουν, αλλά και το πολιτιστικό όραμα τους, ως προς την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα διερευνάται η σχέση που έχουν αναπτύξει οι Πάροχοι Υπηρεσιών Αναπηρίας με τους Παρόχους Πολιτισμού σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, παρουσιάζεται ένα καθολικό πρότυπο σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων μοντέλων πολιτιστικής πολιτικής που συμπεριλαμβάνει καθολικά τους ανθρώπους με αναπηρία. Αναπτύσσονται προτάσεις συμπερίληψης των επισκεπτών, των συμμετεχόντων και του προσωπικού με αναπηρία, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται η σημασία της πολιτιστικής βιωσιμότητας.

  • The purpose of this dissertation is to explore the relation between contemporary cultural environments and the universal accessibility and inclusion of people with disabilities. It examines the role of cultural organizations, as vehicles for social change, and approaches the socio-cultural parity through established innovative good practices and cultural policies. The chapters of the work conceptually clarify the concepts of accessibility and inclusion, reflect the need of the modern society for equality within all its members, whilst reflecting the rights of people with disabilities to access culture, as defined by international conventions. In addition, reference is made to modern Support Service Providers and their relationship with the Arts and Culture field. As a case study, the cultural environment of Athens is being examined and its contemporary cultural organizations, in terms of the good practices they have adopted, the social values that govern them, but also their cultural vision in relation to the accessibility and inclusion of people with disabilities. At the same time, the relationship that the Disability Service Providers have developed with the Cultural Providers at a national level is being investigated. Finally, a universal model for the design and development of innovative cultural policy models that includes people with disabilities is being presented. Suggestions for the inclusion of visitors, participants and staff with disabilities are being developed, while at the same time the importance of cultural sustainability is being formed.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.