Ζητήματα διαχείρισης, ανάδειξης και επικοινωνίας σπιτιών-μουσείων στον διεθνή και ελληνικό χώρο

Management, promotion and communication matters of house-museum in Greek and in the international area (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ράικου, Δήμητρα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2022 [2022-05-14]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. Σαμπανίκου, Ευαγγελία
 8. Σπίτια – μουσεία, διαχείριση μουσείων
 9. 14
 10. 14
 11. Εικόνες, Πίνακες
  • Οι κατοικίες όπου έζησαν μέρος της ζωής τους προσωπικότητες που διέλαμψαν στον τομέα των τεχνών, των γραμμάτων, των επιστημών, της πολιτικής, μεταμορφώθηκαν σε μουσεία διατηρώντας την αυθεντικότητα τους προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα στο κοινό. Με την λειτουργία τους προσφέρουν σημαντική πηγή γνώσεων και μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη, πλουτίζοντας τον πολιτιστικό χάρτη του κόσμου και συμβάλλοντας σημαντικά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του γεωγραφικού χώρου που βρίσκονται. Οι διαρκείς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ο επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας των μουσείων με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι απλά ως θεματοφύλακες του παρελθόντος αναδεικνύουν την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους ως δυναμικοί χώροι σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Μέσα από παραδείγματα σπιτιών – μουσείων τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας των σπιτιών – μουσείων, τις προκλήσεις που έρχονται να αντιμετωπίσουν, την αλληλεπίδραση τους με το κοινό, και προτείνουμε ενέργειες για την ανάδειξη και τον εκσυγχρονισμό τους στη σύγχρονη πραγματικότητα.
  • The houses where personalities who shone in the field of arts, letters, sciences, politiscs lived part of their lives, were transformed into museums, maintaining their authenticity in order to be accessible to the public.With their operation, they offer an important source of knowledge and a unique experience to the visitor, enriching the cultural map of the world and contributing significantly to the cultural and economicdevelopment of the geograohical area in which they are located. The ever- changing conditions and the redefinition of the operation of museums with a focus on man and not just as custodians of the past highlight the need to modernize their operation as dynamic places of connection of the past with the present and the future. Through examples of houses- museums both in Greece and internationally, we analyze the way houses – museums operate the challenges they face, their interaction with thw public and we propose actions for their promotion and modernization.
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές