«Το πανηγύρι της Λάρισας: η εξέλιξη, η βιωσιμότητα και η σύνδεσή του με την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Κίνδυνοι και προοπτικές».

 1. MSc thesis
 2. ΖΙΩΓΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Ροφούζου, Αιμιλία
 8. Πολιτιστική κληρονομιά, Πολιτιστική πολιτική, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Παζάρι, Επικοινωνία, Ποιότητα
 9. 3
 10. 73
 11. 63
 12. Περιέχει: Σχήματα, εικόνες
  • Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τις παραμέτρους του πολιτισμού οι οποίες συντελούν στην αξιολόγηση της σχέσης του πολιτιστικού και οικονομικού κεφαλαίου για τη διαχείριση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κύριος στόχος της εργασίας είναι το παζάρι στην Λάρισα που αποτελεί το επίκεντρο της εργασίας, εξαιτίας της ιστορικής και πολιτισμικής του αξίας και καταδεικνύει την σχέση του πολιτισμού και της πολιτισμικής μνήμης και τη διαμόρφωση της στο πέρασμα των χρόνων. Επιπλέον η εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση της αντίληψης των φορέων διαχείρισης του πολιτισμού για το παζάρι, τους μακροπρόθεσμους στόχους τους και τους παράγοντες επίδρασης της επισκεψιμότητας. Τέλος η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων στοχεύει στην αποδοτικότητα της λειτουργίας του παζαριού και στις παραμέτρους που συντείνουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη, στην βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητάς του.
  • The current paper focuses on the collection of data and information on the parameters of a civilization that contribute to the evaluation of the relationship between cultural and economic capital from the management and preservation of cultural heritage. The main aim of this paper is the bazaar/ local festival in Larissa which is the focus of the paper due to its historical and cultural value that demonstrates the association between culture and cultural memory and its formation over the years. In addition, this paper aims get a better understanding in the perception of cultural management bodies about the bazaar, their long-term goals and the factors that affect potential visitors. Finally, the conclusion and proposals aims at the effectiveness of its operation and in the parameters that contribute to the local economic development, to the improvement of its quality and functionality.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές