Σύγχρονη τέχνη και δημόσιος χώρος. Η γλυπτική εγκατάσταση SIGHT του Antony Gormley στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου

Contemporary Art and Public Space. The sculptural installation SIGHT by Antony Gormley οn the archaeological site of Delos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γκίνη, Αικατερίνη
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. Παπαδοπούλου , Αικατερίνη
 8. Παπαδοπούλου, Αικατερίνη | Παπαδοπούλου, Μάρθα
 9. Δημόσιος Χώρος | Public Space | Σύγχρονη Τέχνη | Contemporary Art | Αρχαιολογικός Χώρος | Archaeological Sight | Έκθεση | Exhibition | Δήλος | Delos
 10. 1
 11. 74
 12. 29
 13. Περιέχει εικόνες και φωτογραφίες
  • Η έκθεση σύγχρονων εικαστικών δράσεων σε αρχαιολογικούς χώρους αποτελεί μια πρακτική διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που συναντάται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Αν και η θεσμική παραγωγή σύγχρονης τέχνης στους δημόσιους χώρους της πρωτεύουσας δεν υπήρξε μέχρι σήμερα ούτε συστηματική, ούτε καθολικά αποδεκτή από το κοινό, η παρουσία σύγχρονης τέχνης δίπλα σε αρχαία μνημεία φαίνεται να αποκτά άλλη δυναμική. Η παραχώρηση χρήσης αρχαιολογικών χώρων για τη φιλοξενία σύγχρονης τέχνης αποτελεί το ερευνητικό αντικείμενο της διπλωματικής αυτής. Σε θεωρητικό επίπεδο μελετώνται οι έννοιες του δημόσιου και του αρχαιολογικού χώρου, η σχέση τέχνης και δημόσιου χώρου, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο και οι φορείς προστασίας και αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων. Ως μελέτη περίπτωσης ορίστηκε η έκθεση σύγχρονων γλυπτών, υπό τον τίτλο SIGHT, του βρετανού καλλιτέχνη Antony Gormley, στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Δήλου, το καλοκαίρι του 2019. Η έκθεση αυτή ήταν αποτέλεσμα σύμπραξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ. Μέσω της καταγραφής όλων των σταδίων υλοποίησης της έκθεσης και του πλαισίου συνεργασίας των φορέων διοργάνωσης, και μετά τη διενέργεια συνεντεύξεων με βασικούς συντελεστές της έκθεσης, στοχεύουμε να φωτίσουμε τα κριτήρια παραχώρησης χρήσης αρχαιολογικών χώρων, τις προϋποθέσεις συνεργασίας δημόσιων φορέων με ιδιωτικούς και τη δυναμική της σύγχρονης τέχνης στους αρχαιολογικούς χώρους, και να αναδείξουμε τα σύγχρονα, ανοικτά μοντέλα διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων που καθιστούν δυναμική την παρουσία μιας χώρας με πλούσια αρχαιολογική κληρονομιά σαν την Ελλάδα, στο σύγχρονο πολιτισμικό γίγνεσθαι.
  • Hosting contemporary art exhibitions on archaeological sites has been a practice that gains increasing popularity in the management of cultural heritance. Although the institutional production of contemporary art in public spaces of the capital city has not been systematic nor has it been totally accepted by the audience, the encounter of contemporary art with ancient monuments seems to gain momentum. In this dissertation we attempt to examine the conditions that make possible the authorization of hosting contemporary art on protected archaeological sites. On a theoretical level, we examine notions like “public space” and “archaeological site”, and we explore the relation between art and public spaces as well as the legal framework and the institutions of protection and exploitation of archaeological sites. The site-specific exhibition of contemporary sculptures namely SIGHT, by British artist Antony Gormley, that was presented on the island of Delos in summer 2019, has been our case study. This exhibition was held by the cultural organization NEON in collaboration with the Ephorate of Antiquities of Cyclades. As we go through the stages of implementation of the exhibition and the framework of cooperation of the participating entities, and having collected data from interviews with the main actors of the exhibition, we aim to shed light to the criteria that permit the use of archaeological sites for presenting modern art. We also attempt to present the dynamics of hosting contemporary art on archaeological sites, and to highlight sophisticated, open models of archaeological site management that enable a strong presence in the contemporary cultural scene for a country with rich cultural heritance, like Greece.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.