ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

MODERN COMMUNICATION TRENDS AND STRATEGIC PLANNING IN TOP CULTURAL ORGANIZATIONS IN GREECE AND UNITED KINGDOM. COMPARATIVE STUDY: NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM, BRITISH MUSEUM. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΛΙΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΕΝΕ
 9. Επικοινωνία, Στρατηγική, Μάρκετινγκ, Μουσείο
 10. 6
 11. 35
 12. Περιέχει πίνακες και φωτογραφίες
 13. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
  • Τα μουσεία ως οργανισμοί τείνουν να υιοθετούν στρατηγικές προσανατολισμένες στο κοινό, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τη συμμετοχή του στη δημιουργία πολιτιστικής αξίας για την επιδίωξη εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών σκοπών. Τα μουσεία πρέπει να δίνουν προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα, επενδύοντας στα κίνητρα και τις δεξιότητες των ανθρώπων που, κάτοχοι κρίσιμων πόρων, συμβάλλουν στην εφαρμογή της οργανωτικής στρατηγικής κατευθύνοντας την εφαρμογή της προς τους επιθυμητούς σκοπούς. Σε μουσεία όπως οι πολιτιστικοί οργανισμοί που δημιουργούν αξία προωθώντας ολοένα στενότερες σχέσεις με το κοινό τους, προσφέροντας περιβάλλοντα και μέρη για να βιώσουν εμπειρίες ανάπτυξης που συνδυάζουν μάθηση και ψυχαγωγία που επιτρέπουν σε άτομα και ομάδες, οι άνθρωποι διαδραματίζουν συστατικό ρόλο στην εκπαίδευση και την εφαρμογή στρατηγικών επιλογών συμβάλλοντας σε διαδικασίες καινοτομίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διενεργηθεί μια συγκριτική μελέτη μεταξύ κορυφαίων μουσείων, που να σχετίζεται με τις σύγχρονες τάσεις επικοινωνίας και τον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, ως μελέτες περίπτωσης, διερευνώνται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ) και το Βρετανικό Μουσείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα μουσεία που μελετήθηκαν, έχουν επενδύσει εδώ και αρκετά χρόνια στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μια επικοινωνιακή τακτική που τα έχει βοηθήσει να προσελκύσουν ολοένα και περισσότερο κοινό.
  • Museums as organizations tend to adopt public-oriented strategies, encouraging and supporting their involvement in creating cultural value for educational and recreational purposes. Museums need to pay attention to the human factor, investing in the motivations and skills of people who, with critical resources, contribute to the implementation of the organizational strategy by directing its implementation to the desired goals. In museums such as cultural organizations that create value by promoting ever closer relationships with their audiences, offering environments and places to experience developmental experiences that combine learning and leisure that enable individuals and groups, people play an integral role in education and strategy implementation. contributing to innovation processes. The aim of this paper is to conduct a comparative study between leading museums, related to modern communication trends and their strategic planning. Specifically, case studies include the National Archaeological Museum in Greece and the British Museum. The results of the research showed that the museums studied, have invested for several years inthe use of social media as a communication tactic that has helped them attract more and more audiences.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.