«Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση Μεγάλων Πολιτιστικών Πάρκων: Προς μια δημιουργική αξιοποίηση Περιβάλλοντος, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέων Τεχνολογιών. Η Περίπτωση των πρώην Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόϊ»

«Cultural Policy and Management of Large Cultural Parks: Towards a creative utilization of the Environment, Cultural Activities, Cultural Heritage and New Technologies. The Case of the Former Royal Estates at Tatoi» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΗΤΡΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ
 8. ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ | ΨΑΡΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 9. Πολιτιστική Πολιτική, Διοικητική Επιστήμη, Πολιτιστική Κληρονομιά, Κτήμα Τατοϊου, Πολιτιστικά Πάρκα, Βιωσιμότητα.
 10. 77
 11. 20
 12. 0
  • Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τις έννοιες της πολιτιστικής πολιτικής και διοίκησης, καθώς και το ρόλο αυτών στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προώθηση του πολιτισμού και στην συμμετοχή της βιωσιμότητάς των επιμέρους πολιτιστικών μονάδων. Το περιεχόμενο της εργασίας βασίστηκε και αναπτύχθηκε από δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με διαδικτυακή, καθώς και βιβλιογραφική αναζήτηση. Στο πρώτο μέρος έγινε διερεύνηση των βασικών εννοιών της διαχείρισης, της οργάνωσης και της διοίκησης γενικά των πολιτιστικών οργανισμών. Η έννοια της Διοικητικής Επιστήμης και η εφαρμογή της, καθώς και οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις. Επιπλέον εξετάζονται οι σύγχρονες τάσεις της πολιτιστικής πολιτικής, όσον αφορά την πολιτιστική ανάπτυξη και την πολιτιστική στρατηγική, καθώς και ο τρόπος που η πολιτιστική κληρονομιά αναδεικνύει, αναπτύσσει και προωθεί τον πολιτισμό. Επίσης, αναφέρονται μεγάλα πολιτιστικά πάρκα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ως προς την διοίκησή και τις πολιτιστικές δραστηριότητές τους. Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται η περίπτωση της ανάπλασης των πρώην Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόϊ. Συγκεκριμένα η μετατροπή τους σε ένα μεγάλο πολιτιστικό πάρκο σύγχρονων προδιαγραφών. Θα αναλυθεί το ιστορικό, η ταυτότητα, οι επιπτώσεις, το συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την προώθηση αυτού του πολιτιστικού εγχειρήματος, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον οι συνέπειες και τα αποτελέσματα, που θα επιφέρει στην ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τη συμβολή στη δημιουργία κοινωνικής συμφιλίωσης και στην εξέλιξη της πολιτιστικής τεχνολογικής προόδου. Επίσης θα μελετηθούν οι αναπλάσεις και αναστηλώσεις των υπαρχόντων κτιρίων και εξωτερικών χώρων που προβλέπονται μέσα από τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και η πρόοδος στις ήδη υπάρχουσες εργασίες. Πολύ σημαντική είναι η μελέτη βιωσιμότητας των κτημάτων και η S.W.A.T ανάλυσης. Πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία όλου του χώρου των κτισμάτων, για περαιτέρω διερεύνηση και λήψη φωτογραφικού υλικού.
  • The present work approaches the concepts of cultural policy and administration, as well as their role in the utilization of cultural heritage, in the promotion of culture and in the participation of the viability of the individual cultural units. The content of the work was based and developed from data collected through internet as well as bibliographic search. The first part explored the basic concepts of management, organization and administration in general of cultural organizations. The concept of Management Science and its application, as well as the various theoretical approaches. In addition, the current trends of cultural policy, in terms of cultural development and cultural strategy, as well as the way in which cultural heritage highlights, develops and promotes culture are examined. Also, large cultural parks are mentioned, both in Greece and abroad, in terms of their administration and cultural activities. In the second part, the case of the renovation of the former Royal Estates in Tatoi is examined. Specifically, their transformation into a large cultural park of modern standards. The history, the identity, the implications, the comparative and competitive advantage will be analyzed, as well as the strategy that will be followed for the promotion of this cultural project, both locally and globally. In addition, the consequences and results, which will lead to the development of actions to address the climate crisis, the contribution to the creation of social reconciliation and the evolution of cultural technological progress. Also, the renovations and restorations of the existing buildings and outdoor spaces that are foreseen through the studies that have been carried out, as well as the progress in the already existing works will be studied. Very important is the feasibility study of the estates and the S.W.A.T analysis. An on-site autopsy was performed on the entire area of the buildings, for further investigation and photographic material.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.