Το Μουσείο ως άτυπο περιβάλλον μάθησης για την προσχολική αγωγή. Μελέτη περίπτωσης των Μουσείων της Θεσσαλονίκης: Απόψεις εκπαιδευτικών

 1. MSc thesis
 2. Ρούση, Ευανθία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. Σεπτέμβριος 2022 [2022-09]
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Δερμεντζόπουλος, Χρήστος
 8. Δερμεντζόπουλος, Χρήστος | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. Μουσείο,εκπαιδευτικά προγράμματα, | μουσειοπαιδαγωγική,ΑΜΘ,MOMus
 10. 3
 11. 44
 12. 31
 13. Εικόνες 42
 14. Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων. Πολιτιστικό πλαίσιο/Α. Αθανασοπούλου κ.ά,
  • Στο πλαίσιο της σύγχρονης μουσειοπαιδαγωγικής τα μουσεία υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία αξιοποιούνται παιδαγωγικές πρακτικές,με σκοπό την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων και την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης με το μουσείο. Μέσα από τις ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις των μουσείων επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με μια νέα διαδικασία μάθησης στο άτυπο περιβάλλον ,η οποία ενεργοποιεί τις αισθήσεις και την σκέψη . Η συνεργασία σχολείου μουσείου έχει έχει αδιαμφισβήτητα οφέλη τόσο στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών όσο και στην σύνδεση σχολικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Μέσα από την αλληλεπιδραστική σχέση σχολείου - μουσείου , η συμμετοχή των νηπίων σε κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλει στην ενεργοποίηση των αισθήσεων, την κατανόηση τηυς πολιτιστικής κληρονομιάς και της τέχνης κά. Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα εργασία επιδιώκει να επισημάνει την αναγκαιότητα οικοδόμησης της σχέσης σχολείου-μουσείου ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει τα πολλαπλά οφέλη της μουσειακής εμπειρίας για τα νήπια αλλά και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς τους στόχους του μουσείου αλλά και ως προς τους στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης.Πραγματοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο Παιδικό Μουσείο και το MOMus προκειμένου να εντοπιστεί αν έχουν εντάξει στην λειτουργία τους εκπαιδευτικά προγράμματα για την προσχολική αγωγή. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα σε δείγμα 6 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο παρελθόν σε εκπαιδευτικά προγράμματα των συγκεκριμένων μουσείων και επιλέχθηκαν με την τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας , προκειμένου να αξιολογηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων ως προς την αποτελεσματικότητά τους
  • In the contex of modern museum pedagogy, museumw train educational programs in which pedagogical practices are utilized, in order to activate the participants and to develop interaction with the museum. Through the various educational activities of the museums, the aim is to acquaint the students with a new learning process in the informal environment which activites the senses and the thinking. Museum-school collaboration undoubtedly has an impact on both the multifaceted development of children and the electronic school and social reality. Through the interactive school-museum relationship, the participation of infants in appropriately adapted educational programs contributes to the activation of the senses, the understanding of cultural heritage and art ,etc. In thiw contex, the present work seeks to point out the need to build the school-museum relationship while not pointing out the multiples of the museum experience for infants but also to evaluate the effectiveness of educational programs in terms of museum goals and its objectives. the objectives of preschool education. A case study was conducted at the Archaeological Museum of Thessaloniki, the Children" s Museum and MOMus in order to determine whether they have been included in the operation of educational programs for preschool education. Then a qualitative research was carried out on a sample of 6 teachers who participated in the past in educational programs of the specific museums and were selected with the technique of international sampling, in order to evaluate the educational programs of the museums in terms of their effectiveness
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές