ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

STRATEGIES OF SUSTAINABILITY OF MUSEUMS WITH FOCUS ON CHILDREN;THE CASE STUDY OF THE HELLENIC CHILDREN MUSEUM, OF THE CHILDRENS ART MUSEUM AND OF THE MUSEUM OF SCHOLAR LIFE AND EDUCATION (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΟΥΝΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. οικονομικοί πόροι | βιωσιμότητα | πανδημία | στρατηγικός σχεδιασμός | μουσεία με επίκεντρο το παιδί
 10. 13
 11. 52
 12. 0
  • Η πανδημία του covid-19, η οποία ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2020 και υφίσταται ακόμα και τώρα επηρέασε και άλλαξε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ένα ήδη βεβαρυμμένο από την οικονομική κρίση περιβάλλον και με το μέλλον να φαντάζει αβέβαιο εξαιτίας της τέταρτης βιομηχανικής- τεχνολογικής επανάστασης, η οποία προοιωνίζει έναν κόσμο διαφορετικό από εκείνον που μέχρι τώρα γνωρίζαμε, ανάκυψε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, η οποία άλλαξε συλλήβδην τον τρόπο ζωής που μέχρι τώρα είχαμε. Τα μουσεία παρέμειναν σε αναστολή για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση τους να έχει σαφώς περιοριστεί. Αλλά και στην παρούσα χρονική στιγμή οι υφιστάμενοι περιορισμοί και η γενικότερη ανασφάλεια δημιουργούν νέα δεδομένα, προκλήσεις και ευκαιρίες στην αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και τη χρηματοδότηση των μουσείων. Ειδικά για τα μουσεία που έχουν ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους το παιδί διακύβευμα αποτελεί, τόσο κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας τους, όσο και στην παρούσα συγκυρία, η εξεύρεση τρόπων ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, διατηρώντας, ταυτόχρονα, τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα τους, την αλληλεπίδραση και τη διάδραση με το κοινό τους. Παράλληλα, όμως, είναι αναγκαίο να προσαρμόσουν υπάρχουσες δράσεις χρηματοδότησης στα σύγχρονα υγειονομικά πρωτόκολλα και να ανακαλύψουν νέες υπηρεσίες και πολιτιστικά προϊόντα, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους και θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί σε τρία μουσεία, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αποτελεί η καταγραφή και η συγκριτική αποτύπωση των τρόπων με τους οποίους η πανδημία του Κορωνοιού επηρέασε τους οικονομικούς πόρους τους οικονομικούς πόρους των συγκεκριμένων μουσείων. Επίσης η στρατηγική που ακολούθησαν, προκειμένου να ανταποκριθούν στον κοινωνικό τους ρόλο και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους σε αυτές τις πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες.
  • The covid-19 pandemic, which started in February 2020 and is still ongoing, has affected and changed all aspects of human activity globally. In an environment already burdened by the economic crisis and with the future looking uncertain due to the fourth industrial-technological revolution, which foreshadows a world different from the one we have known until now, a global health crisis has emerged, which has collectively changed the way of life we have had until now. Museums have been suspended for a long time and as a result their funding has been significantly reduced. But even at the present time, the existing restrictions and general insecurity create new facts, challenges and opportunities in the use of financial resources and funding for museums. Especially for museums that have children at the centre of their activities, the stakes are, both during the period of their suspension and in the current situation, to find ways to respond to the new circumstances, while maintaining their child-centred character,and interaction with their audience. At the same time, however, it is necessary to adapt existing funding methods to modern health protocols and to discover new services and cultural products which will fund their actions and ensure their sustainability. The present paper will focus on three museums; the Children's Museum of Athens, the Museum of Greek Children's Art, and the School Life and Education Museum. The purpose of this thesis is to document and compare the ways in which the Coronavirus pandemic affected the financial resources of these museums. Also, the strategy they followed in order to fulfil their social role and ensure their sustainability in these unprecedented and adverse conditions.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.