Ο ρόλος της ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής των πολιτιστικών οργανισμών. Η περίπτωση της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια».

 1. MSc thesis
 2. Ρίζου, Βικτώρια-Μαρίνα
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Κεφαλάκη, Μαργαρίτα
 8. Κεφαλάκη, Μαργαρίτα | Κάβουρα, Ανδρονίκη
 9. πολιτιστική επικοινωνία | επικοινωνιακή στρατηγική | μέσα κοινωνικής δικτύωσης | Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»
 10. 2
 11. 47
 12. 31
 13. Περιέχει 26 πίνακες, 23 διαγράμματα, 11 εικόνες
  • Στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης, η έκταση της πληροφορίας έχει παγκόσμια διάσταση. Πλέον, εκτιμάται ολοένα και περισσότερο η σπουδαιότητα της επικοινωνίας για την ορθή λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών. Η έρευνα στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας προήλθε από την ανάγκη ελέγχου της αποτελεσματικότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της διαφήμισης κλπ. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνιακή στρατηγική για την ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών. Η επικοινωνία συνιστά βασικό κομμάτι της πολιτιστικής διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση και η προσέλκυση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα. Σύμφωνα με τους ερευνητές η διαδικασία επικοινωνία του μουσείου με το κοινό του συνιστά τον πυρήνα της μουσειακής πρακτικής . Τα σύγχρονα Μουσεία καλούνται, στο πλαίσιο του κοινωνικού τους χαρακτήρα, να καθορίσουν έμπρακτα το ρόλο τους και να επιλέξουν εάν στοχεύουν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές επιταγές που αυτός υπαγορεύει . Το αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας αφορά στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρία Γ. Καρέλια (στο εξής Συλλογή), για την οποία εξετάζεται αν και κατά πόσο αξιοποιούνται οι δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία της με το κοινό της. Επιπλέον, διερευνάται ο τρόπος που θα μπορούσε η Συλλογή να σχεδιάσει μια αποδοτική επικοινωνιακή στρατηγική, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της, δηλαδή η μέγιστη προσέλκυση κοινού ιδιαίτερα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει. Ακόμα, σκιαγραφούνται η πολιτιστική και η επικοινωνιακή πολιτική της Συλλογής και χαρτογραφούνται οι αντιλήψεις του κοινού της και ο βαθμός ικανοποίησης του από τη γενική πολιτιστική δράση της και κατ’ επέκταση της επικοινωνιακής πολιτικής που εφαρμόζει.
  • In the age of digital-communicative globalization, the extent of information has a global dimension. Nowadays, the importance of communication for the proper functioning of cultural organizations is increasingly recognized. Research in the field of mass communication stemmed from the need to control efficiency in the field of telecommunications, advertising, This diploma thesis deals with the role of new technologies in the communication strategy for the development of cultural organizations. Communication is an essential part of the cultural process in order to raise awareness and attract the public to cultural events. The communication of the museum with the public is now the center of the museum practice. Modern Museums are called upon, in the context of their social character, to define their role in practice and to choose whether they are designed to respond to the social imperatives it dictates. The subject of this research concerns the Victoria G. Karelias Collection of Greek Traditional Costumes, which examines whether and how the potential of social media utilized in its communication with its audience. In addition, it examines how Victoria G. Karelias Collection could design an effective communication strategy to achieve its goal of maximizing attraction of audience, particularly through its online platform and social media. In addition, the cultural and communication policy of the Collection is outlined and the public's perceptions of the museum and its degree of satisfaction with the general cultural action of Victoria G. Karelias Collection, consequently, the communicative policy it applies.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές