Γλωσσικοί μύθοι για την ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: μια διδακτική παρέμβαση.

 1. MSc thesis
 2. ΣΜΥΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 31 July 2022 [2022-07-31]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Μαγουλά, Ευγενία
 8. Μαγουλά, Ευγενία | Παντελόγλου, Ευαγγελία
 9. προγράμματα σπουδών | αρχαία ελληνική γλώσσα, | ολιστική διδασκαλία | νέα ελληνική γλώσσα | γλωσσικοί μύθοι | αρχαιολατρία | γλωσσική αλλαγή
 10. 3
 11. 21
 12. 4
 13. Περιέχει πίνακες
  • Η γλώσσα αποτελεί έναν κώδικα επικοινωνίας με μακραίωνη ιστορία που προσαρμόζεται στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί μια έρευνα στο ζήτημα των γλωσσικών μύθων που πλαισιώνουν την ελληνική γλώσσα και κυρίως την αρχαία ελληνική, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το ζήτημα της αρχαιολατρίας. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν υπάρξει φορείς γλωσσικών μύθων κατά τα παλαιότερα χρόνια. Η έμφαση που δόθηκε στους γλώσσικούς μύθους παρερμηνεύτηκε από τους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα η διδασκαλία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών να εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν τη γραμματική και συντακτική ανάλυση των κειμένων. Ως εκ τούτου οι μαθητές συνήθιζαν να εκλαμβάνουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ως μια διαδικασία που περιελάμβανε στείρα αποστήθιση, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, το πιο πρόσφατο πρόγραμμα σπουδών, στοχεύοντας σε έναν ολιστικό τρόπο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, προβλέπει το συσχετισμό της αρχαίας με τη νέα ελληνική γλώσσα, προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές επαφή με κείμενα από όλο το φάσμα της ελληνικής γραμματείας καθώς και να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα μέσα από δραστηριότητες που στηρίζονται στην αμφίδρομη διδασκαλία της αρχαίας με τη νέα ελληνική γλώσσα. Οι απόψεις των φιλολόγων όπως εκφράστηκαν στο πλαίσιο της εργασίας που πραγματοποίησα, στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση, εφόσον η παλαιότερη μορφή διδασκαλίας δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό διαμόρφωσα μια διδακτική πρόταση, για το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές της β΄ λυκείου η οποία στηρίζεται στην παράλληλη διδασκαλία κειμένου της αρχαίας ελληνικής με κείμενα της νεότερης ελληνικής γλώσσας.
  • Language is a communication code, used throughout history, which adapts to each historical period. The present diploma thesis includes a research on the issue of linguistic myths within the Greek language and especially, the ancient Greek, reaching in some cases the limit of deification of its ancient form. Τhe curricula of secondary education have emphasized on the issue of language myths. The emphasis given was misinterpreted by the teachers, leading the teaching of the course of ancient Greek to focus on issues concerning the grammatical and syntactic analysis of texts. Therefore, students used to perceive this subject as a process that involved memorization, without understanding the continuity of the Greek language. However, the most recent curriculum, aiming at a holistic way of teaching the Greek language, correlates the ancient with the modern Greek language, in order for students to become acquainted with texts from the whole range of Greek literature, as well as to cultivate their critical ability, through activities based on the two-way teaching of ancient and modern Greek language. The views of philologists seem to be moving in this direction, since the older form of teaching did not have the desired results. Finally, a proposal for the course of the ancient Greek language for the students of high school is presented which is based on the parallel teaching of a text of ancient Greek with texts of the modern Greek language.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.