Το μάρκετινγκ ως εργαλείο προώθησης της αειφορίας στον κλάδο φιλοξενίας. Η στάση των πελατών σε τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν πιστοποίηση αειφόρου λειτουργίας.

Marketing as a tool to promote sustainability in the hospitality sector. Guests' attitude in certified sustainable accommodations. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σοφιανόπουλος, Νικόλαος
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. xv & 180
 7. Πασχαλούδης, Δημήτριος
 8. Αθανασοπούλου, Πηνελόπη | Στέργιου, Δημήτριος
 9. Αειφόρος / Βιώσιμος τουρισμός - Sustainable tourism | Αειφορική πιστοποίηση - Sustainable certification | Πράσινα καταλύματα - Green accommodations
 10. 7
 11. 13
 12. 62
 13. Περιέχει: 4 εικόνες, 49 πίνακες, 3 πλαίσια, 9 σχήματα
  • Ο τουρισμός και το περιβάλλον -φυσικό και ανθρωπογενές- βρίσκονται σε μια διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης που σταδιακά υποβαθμίζει την αειφορία ενός προορισμού και υπό αυτή την έννοια απειλεί τη βιωσιμότητα του τουριστικού της προϊόντος. Ο κλάδος φιλοξενίας έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για έναν πιο αειφόρο τρόπο λειτουργίας και όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες ανησυχούν για το «αποτύπωμα» των διακοπών τους και αναζητούν αειφόρες εναλλακτικές διαμονής. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο «του Μάρκετινγκ ως εργαλείο για (1) την επίτευξη καλύτερης κατανόησης και αναγνωρισημότητας του θεσμού των πιστοποιήσεων αειφορού τουρισμού, και (2) την προώθηση της εφαρμογής όσο το δυνατόν περισσότερων αειφορικών πολιτικών και πρακτικών από τα τουριστικά καταλύματα, ώστε να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις». Για το σκοπό αυτό, ένα δομημένο ερωτηματολόγιο αυτό-συμπλήρωσης ήταν διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στους πελάτες 17 πιστοποιημένων ξενοδοχείων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, κατά το διάστημα 4 έως 25 Μαΐου 2022. Συνολικά, 613 άτομα απέκτησαν πρόσβαση στην πρώτη οθόνη του ερωτηματολογίου (δηλαδή σάρωσαν τον κώδικα QR από τις αφίσες που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας), αλλά τελικά συμπληρώθηκαν 254 ερωτηματολόγια (τα 200 πλήρως). Η ανάλυση των δεδομένων επιβεβαίωσε την κοινή πεποίθηση περί αμφισημίας της έννοιας της αειφορίας στο ευρύ κοινό, αλλά και ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των πελάτων πιστοποιημένων ξενοδοχείων δηλώνουν δεκτικοί και πρόθυμοι να συμβάλλουν με τις επιλογές τους προς έναν πιο αειφόρο κλάδο φιλοξενίας, ακόμα και αν αυτό έχει κάποια επίπτωση στην ικανοποίησή τους. Επιπλέον, αν και διαπιστώθηκε ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στο θεσμό της πιστοποίησης αειφόρου λειτουργίας καταλυμάτων -σ’ ένα μέσο ποσοστό άνω του 70% των συμμετεχόντων- φαίνεται πως η επίδραση που αυτό ασκεί στην επιλογή καταλύματος να αφορά ένα μικρό ποσοστό τους (10%). Σε κάποιο βαθμό, αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο έλλειμα ενημέρωσης εντός των καταλυμάτων περί της ύπαρξης σχετικών πιστοποιήσεων. Εξ’ αυτού προκύπτει και ο αναγκαίος ρόλος του μάρκετινγκ για την αποτελεσματική προβολή και προώθηση της αειφορίας στον κλάδο φιλοξενίας.
  • Tourism and the environment -natural and man-made- are interdependent in a way that gradually degrades the sustainability of the destination and in this sense threatens the viability of its tourism product. The hospitality industry has recognized the need for a more sustainable way of business and more and more travellers are conscious about their vacations’ footprint and therefore looking for sustainable accommodation alternatives. In this context, the main purpose of this paper is to highlight the important role of "Marketing as a tool (1) to achieve a better understanding and recognition of the sustainable tourism certifications, and (2) to promote the implementation of sustainable policies and practices in tourist accommodations in order to improve their environmental and social impact". For this purpose, a structured self-completion questionnaire was available in four languages, via an online form to the customers of 17 certified hotels in various tourist destinations around Greece, from 4 to 25 May 2022. In total, 613 people accessed the first screen of the questionnaire (i.e. they scanned the QR code from the posters designed specifically for this research), but eventually 254 questionnaires were completed (200 in full). The analysis of the data confirmed the common belief about the ambiguity of the concept of sustainability among the public, but also revealed that a large percentage of guests in certified hotels are receptive and willing to contribute to a more sustainable hospitality sector by adopting certain sustainable practices, even if this affects to a certain degree their satisfaction. In addition, although more than 70% of the participants have demonstrated a satisfactory level of confidence in sustainable tourism certifications, their role as an important decision factor when booking an accommodation was estimated quite low (influencing only 10% of the participants). This could be mainly attributed to the lack of information about such certifications towards guests. Hence the necessary role of marketing in effectively communicating and promoting sustainability.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές