Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου ερευνητικού εργαστηρίου

Design and implementation of a research laboratory website (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 15 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-15]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ
 8. ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΛΛΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Wordpress | CMS | CONTACT MANAGEMENT SYSTEM | ΣΔΠ | Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου | Λογισμικό ανοικτού κώδικα, | OPEN SOURCE | Δημιουργία ιστοσελίδας | Σχεδίαση ιστοσελίδας | Website Development
 10. 20
 11. 51
 12. 51
 13. Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1- Σελίδα 2: Γραφική απεικόνιση μεγέθους TLD ανά χώρα Εικόνα 2 - Σελίδα 5: Δείγμα σχεδίου wireframe αρχικής σελίδας ιστοτόπου Εικόνα 3 - Σελίδα 17: Κατανόηση των διαφορών UX και UI Εικόνα 4 - Σελίδα 47: Αρχεία προτύπων που καλούνται βάση της ιεραρχίας προτύπων WP Εικόνα 5 - Σελίδα 53: Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου σε Ομάδες Σελίδων & Σελίδες Εικόνα 6 - Σελίδα 54: Η Αρχική σελίδα/Homepage του ιστότοπου στα Αγγλικά & Ελληνικά Εικόνα 7 - Σελίδα 55: Η Υποσελίδα Προσωπικό/People του ιστότοπου Αγγλικά & Ελληνικά Εικόνα 8 - Σελίδα 57: Η Σελίδα Επικοινωνία/Contact του ιστότοπου Αγγλικά & Ελληνικά Εικόνα 9 - Σελίδα 58: Σελίδα Εισόδου στον Πίνακα Ελέγχου του Διαχειριστικού Εικόνα 10 - Σελίδα 59: Πίνακας Ελέγχου Διαχειριστικού Wordpress Εικόνα 11 - Σελίδα 61: Παρουσίαση Σελίδας Προσθέτων Διαχειριστικού Εικόνα 12-21 - Σελίδα 62-71: Παρουσίαση Εγκατεστημένων Προσθέτων Εικόνα 22 - Σελίδα 73: Δομή Ιστοσελίδας Εικόνα 23 - Σελίδα 75: Επιλογή και Επεξεργασία Αρχικής Σελίδας Εικόνα 24 - Σελίδα 76: Επιλογή και Επεξεργασία κλώνων άρθρων Εικόνα 25 - Σελίδα 78: Δομή Επεξεργασίας Σελίδας με χρήση του επεξεργαστή Gutenberg Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1, Σελίδα 23: Δημοφιλέστερα CMS που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκόσμια Πίνακας 2, Σελίδα 24: Δημοφιλέστερα CMS που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα Πίνακας 3, Σελίδα 35: Δημοφιλέστεροι Κατασκευαστές Σελίδας βάση ενεργών εγκαταστάσεων Πίνακας 4, Σελίδα 72: Δευτερεύοντα, επικουρικά εγκατασταθέντα πρόσθετα
  • Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ιστοτόπου που θα φιλοξενεί πληροφοριακό υλικό ενός ερευνητικού εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου Η ανάλυση περιέχει τέσσερα σκέλη, την θεωρητική προσέγγιση ανάπτυξης ενός ιστοτόπου, την πρακτική προσέγγιση ανάπτυξης με χρήση CMS, την συγκεκριμένη προσέγγιση ανάπτυξης ενός ιστοτόπου ερευνητικού εργαστηρίου και τέλος την παρουσίαση της διαχείρισης του ιστοτόπου.
  • This dissertation deals with the design and implementation of a website that will host information material of a research laboratory, using modern technologies of content management systems. specific approach to developing a research lab site. The analysis contains four parts, the theoretical approach of the development of a website, the practical approach of the website development using CMS, the specific approach of the research laboratory website development and finally the administration of the website.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.