Σεισμική αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα - μέθοδοι και υλικά επισκευής και ενίσχυσης μετά από την εμφάνιση βλαβών λόγω σεισμού. Η περίπτωση του σεισμού στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου το 2021

Seismic assessment of existing reinforced concrete structures - methods and materials of repair and strengthening after the occurrence of seismic damage. The case of the earthquake in Arkalochori, Heraklion, in 2021 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τζιράκης, Θεόφιλος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. Κοντόνη , Διονυσία - Πηνελόπη
 8. Δεμής, Σωτήριος | Κατάκαλος, Κωνσταντίνος
 9. Σμεισική Αποτίμιση | Αρκαλοχώρι | Οπλισμένο Σκυρόδεμα | Σεισμόπληκτο
 10. 4
 11. 6
 12. 5
 13. Περιέχει : πίνακες , εικόνες , σχήματα
  • Στην παρούσα ΜΔΕ, θα γίνει η διερεύνηση των αιτιών των σεισμικών βλαβών που εμφανίστηκαν σε δύο κτίρια , κοντά στο επίκεντρο του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Θα γίνει αρχικά μια σύντομη αναφορά στα δεδομένα του σεισμού που πραγματοποιήθηκε καθώς και στις ιδιαιτερότητες που είχε. Στην συνέχεια και αφού ο αναγνώστης λάβει εν συντομία το θεσμικό πλαίσιο της αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων στην Ελλάδα, θα ασχοληθούμε με 2 περιπτώσεις κτιρίων κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Η πρώτη περίπτωση – κτίριο είναι ένα εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα το οποίο κατασκευάστηκε κατά την χρονική περίοδο 1985-1995. Ενώ υπολογιστικά το κτίριο εμφάνιζε ικανοποιητική σεισμική συμπεριφορά, λόγω κατασκευαστικού λάθους (σκάψιμο υποστυλώματος για να περάσουν παροχές ρεύματος) το κτίριο εμφάνισε εκτεταμένες βλάβες. Ακολούθως θα ασχοληθούμε με την δεύτερη περίπτωση – κτίριο το οποίο ανεγέρθηκε με την απαραίτητη έκδοση της οικοδομική άδειας κατά το έτος 1973 και με ανισοσταθμία στην θεμελίωση του. Το κτίριο εμφάνισε την πιο σημαντική αστοχία σε ένα υποστύλωμα του ισογείου ορόφου, όπως και στην τοιχοποιία του υπογείου λόγω των πιέσεων του εδάφους που δέχτηκε. Και στα 2 κτίρια θα γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και οι απαραίτητες προτάσεις επεμβάσεων για την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας τους. Μέσα από αυτές τις μελέτες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι στην συμπεριφορά των κτιρίων σε μία σεισμική φόρτιση, εκτός από την σωστή αντισεισμική θωράκιση μέσω των απαραίτητων μελετών, εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η σωστή τήρηση της ανωτέρω μελέτης κατά την φάση της κατασκευής. Επίσης μετά από σύγκριση των πραγματοποιθέντων βλαβών με αυτές που προκύπτουν από το υπολογιστικό μοντέλο βάση της ισχύουσας νομοθεσίας αφήνεται σαν ερώτημα προς μελλοντική διερεύνηση από τον αναγνώστη η ανάγκη ή όχι αναθεώρησης προς το δυσμενέστερο του φάσματος που προβλέπεται για την αποτίμηση των κτιρίων.
  • In this present Postgraduate Dissertation, there will be an investigation of the reasons οf the earthquake damages that were caused to two buildings near the center of the earthquake that happened on September the 27th in Arkalohori, Heraklion. At first, there will be made a brief reference to facts of the earthquake that occurred as well as to the peculiarities it had. Afterwards, when the reader receives some brief knowledge concerning the institutional context of the restoration of the dilapidated buildings in Greece, we are going to deal with two circumstances of damaged buildings near the center of the earthquake. The first situation regards a building that was erected without a building permit during 1985-1995. Although the construction had a satisfying behavior pattern regarding earthquakes according to mathematical analysis, due to a construction fault (they had dug the column to let the electricity supply pass), it developed extensive damages. Subsequently, we are going to move to the second situation – that is a building which was erected in accordance to the necessary issue of its building permit in 1973 but at different foundation levels during its construction. The building developed its most important failure in the main column on the ground floor as well as in the masonry of the basement because of the soil pressures it received. For both buildings, there will be the absolutely essential calculations and the necessary modulation suggestions about the restoration of its subordinate ability. Through such studies, we come to the conclusion that as regards the behavior pattern of a building during an earthquake, apart from the correct antiseismic protection covering through the essential studies, what also plays a vital role is the right abidance of the aforementioned study during the construction of a building. Moreover, after comparing the existing damages with those that aside from the calculation model according to the existing legislation, there remains as a question for future investigation by the reader, the necessity or not for reconsideration to the worse of the spectrum that is anticipated concerning the assessment of the buildings.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές