Αστική Ανθεκτικότητα και εναλλακτικός τουρισμός σε μικρού και μεσαίου μεγέθους ελληνικές πόλεις. Μελέτη περίπτωσης η ΔΕ Έδεσσας

Urban resilience and alterntive tourism in small and medium size greek towns. Case study the municipal unit of Edessa. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γκουβά, Λεμονιά
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Βιτοπούλου, Αθηνά
 8. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Αστική ανθεκτικότητα | μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις | εναλλακτικός τουρισμός
 10. 3
 11. 2
 12. 36
 13. Στο κυρίως κείμενο υπάρχουν πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
  • Σκοπός της ΔΕ είναι η διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να παίξουν οι διάφορες μορφές βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού στην ανθεκτικότητα των μικρού και μεσαίου μεγέθους ελληνικών πόλεων. Μέσω της μελέτης περίπτωσης της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας, βασική επιδίωξη αποτελεί η αξιολόγηση του τουρισμού - της περιοχής - με στόχο τη διαπίστωση και θεραπεία των προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν, αλλά και την αξιοποίηση των τοπικών δυναμικών, προκειμένου να υπάρξει στοχευμένη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της περιοχής. Με γνώμονα τον εναλλακτικό τουρισμό τις διάφορες μορφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή μελέτης, έγινε γεωχωρική ανάλυση και διερεύνηση μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε φορείς της πόλης και ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε σε κατοίκους αλλά και επισκέπτες, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη μεθοδολογίας που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και σε άλλες πόλεις με παρόμοια χαρακτηριστικά.
  • The purpose of the ED is to investigate the role that the various forms of sustainable alternative tourism can play in the resilience of small and medium-sized Greek cities. Through the case study of the Municipal Unit of Edessa, the main objective is the evaluation of tourism of the region - with the aim of identifying and treating the problems that need to be solved, but also the utilization of local potentials, in order to have a targeted sustainable tourism development and to strengthen the resilience of the region. Based on alternative tourism, its various forms and special characteristics, which can be developed in the study area, a geospatial analysis and investigation was carried out through semi-structured interviews with city officials and a questionnaire addressed to residents as well as visitors, with the ultimate aim of highlighting a methodology which could be adopted in other cities with similar characteristics.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές