Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για την εξ Αποστάσεως Διδασκαλία των Κρουστών Μουσικών Οργάνων σε Διαδικτυακή Ανεστραμμένη Τάξη

Design and Assessment of Distance Teaching and Learning Educational Material for Percussion Instruments in the Model of Online Flipped Classroom (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καλατζής, Κωνσταντίνος
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 246
 7. Παξινού, Ευγενία
 8. Κουγιουμτζίδου, Ελένη | Λιοναράκης, Αντώνης
 9. Διαδικτυακή Ανεστραμμένη Τάξη | εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Υλικό | Τυπολογία West και Λιοναράκης | Μουσική | Παραδοσιακά Κρουστά Μουσικά Όργανα | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Online Flipped Classroom | Distance Learning Educational Material | Typology of West and Lionarakis | Music | Traditional Percussion Instruments | Secondary Education
 10. 3
 11. 93
 12. 80
 13. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος το οποίο θα διδαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά, ειδικά εάν δεν είναι ένα μάθημα που συνηθίζεται να διδάσκεται με αυτό τον τρόπο, ίσως φαντάζει κάτι δύσκολο και αποθαρρυντικό. Η διαμόρφωση του διδακτικού πλάνου, η επιλογή των ψηφιακών εργαλείων και της πλατφόρμας παρουσίασης του υλικού, η διατύπωση των κατάλληλων δραστηριοτήτων, η συγκέντρωση των ασκήσεων, η στάθμιση των κριτηρίων βαθμολόγησης κλπ., αποτελούν ένα σύνολο μεγάλων προκλήσεων. Παρόλα αυτά, ύστερα από μία πιο εντατική ενασχόληση με τον σχεδιασμό του διαδικτυακού αυτού μαθήματος, ο διδάσκων θα αντιληφθεί ότι ίσως και να είναι μία διαδικασία που μοιάζει σε πολλά σημεία με εκείνη που συνήθως ακολουθεί όταν σχεδιάζει τη δια ζώσης διδασκαλία του μαθήματος αυτού. Πράγματι, η εκπαιδευτική στρατηγική που ακολουθείται σε μία δια ζώσης τάξη, όπως είναι ο καθορισμός του σκοπού και των μαθησιακών στόχων, η διαμόρφωση κατάλληλων εργασιών και δραστηριοτήτων, μπορεί και θα πρέπει να εφαρμοστεί και στη διαδικτυακή διδασκαλία. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) αποτελεί μία απόπειρα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού (ΕΥ) για τη διαδικτυακή διδασκαλία ενός μαθησιακού αντικειμένου (ΜΑ) στο πεδίο της μουσικής εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες, η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και δίνει μία νέα δυναμική στη διαδικτυακή διδασκαλία καθιστώντας εφικτή, ακόμα και στο πεδίο της μουσικής, την εξ αποστάσεως διδασκαλία αρκετών μαθησιακών αντικειμένων της. Ενώ παλιότερα κάτι τέτοιο φάνταζε αδύνατο, τα τελευταία χρόνια η εξ αποστάσεως εκμάθηση μουσικών οργάνων υιοθετείται στο πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης δίνοντας στον εκπαιδευόμενο μία μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσει και να διδαχτεί ακόμα και από διάσημους μουσικούς ανά τον κόσμο. Παρότι όμως στον χώρο της μουσικής, η εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία ήταν μέχρι πρόσφατα μία επιλέξιμη εναλλακτική ή/και συμπληρωματική μέθοδος μάθησης, την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 η μέθοδος αυτή αποτέλεσε μονόδρομο στη διδασκαλία των μουσικών οργάνων. Την περίοδο εκείνη, τον απόηχο της οποίας βιώνουμε έως και σήμερα, εξαιτίας των τεχνικών κυρίως προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μουσικής, γεννήθηκε το σημαντικό ερώτημα: μπορεί η διαδικτυακή διδασκαλία να ικανοποιήσει του μαθησιακούς στόχους γνωστικών αντικείμενων που εμπεριέχουν απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της πρακτικής εξάσκησης. Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε ένα ερέθισμα για τον συντάκτη της παρούσας μελέτης, ο οποίος είναι εν ενεργεία καθηγητής μουσικής σε ελληνικό μουσικό σχολείο, αλλά και μία μεγάλη πρόκληση να το διερευνήσει θέτοντας το ως το κύριο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας του. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΔΕ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ αρχής εκπαιδευτικό πολυμορφικό υλικό, με βάση το μοντέλο δημιουργίας ΕΥ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) των West και Λιοναράκης. Το υλικό αυτό σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί δυνητικά στο μάθημα «Ατομικό Όργανο Επιλογής: Παραδοσιακά Κρουστά» που διδάσκεται στα μουσικά Γυμνάσια της χώρας μας. Δημιουργήθηκε υλικό δύο διδακτικών ενοτήτων, με την κάθε διδακτική ενότητα να αντιστοιχεί σε μία σχολική διδακτική ώρα. Το παιδαγωγικό μοντέλο που προτείνεται για την εφαρμογή του συγκεκριμένου ΕΥ, είναι το μοντέλο της Διαδικτυακής Ανεστραμμένης Τάξης (ΑΤ). Συνεπώς, σε κάθε μία από τις δύο διδακτικές ενότητες, το ΕΥ χωρίστηκε για να μελετηθεί σε δύο στάδια: στο στάδιο πριν τη διαδικτυακή τάξη και στο στάδιο μέσα στη διαδικτυακή τάξη. Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων, το ΕΥ αξιολογήθηκε από ειδικούς τόσο στην ανάπτυξη ΕΥ στην εξΑΕ, όσο και από ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο της μουσικής μέσω δομημένων ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι το ΕΥ που σχεδιάστηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις αρχές σχεδιασμού ΕΥ για εξΑΕ και μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαιτέρως αποτελεσματικό εργαλείο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία παραδοσιακών κρουστών.
  • Designing a course exclusively for online teaching and learning, especially if this course has never been taught in this method before, it may seem difficult and discouraging. The creation of the teaching plan, the selection of the appropriate digital tools and the educational platform to upload the educational material, the construction of the assessment activities, the selection of the appropriate quizzes etc., are all of them real challenges for an instructor. Nevertheless, after a more intensive engagement to the designing procedure of the online course, the instructor may realize that it is a similar process to the one followed while designing the corresponding face-to-face traditional course. Indeed, the educational strategy followed in a classroom environment, such as specifying the purpose and the learning outcomes, setting tasks and assessments etc, should also be applied to an online course. This thesis refers to the field of the Music Education in Greece. In the last decades, the continuous technological development offers unlimited possibilities and gives a new dynamic to the online learning, making distance teaching and learning possible for several learning objects in Music. Although in the past this seemed to be impossible, in the recent years the method of distance learning has been adopted for teaching musical instruments in formal, non-formal and informal education, giving a unique opportunity to learners to have even worldwide famous musicians as their teacher. Although, until recently online learning was an alternative and/or complementary learning method, during the period of the COVID-19 pandemic this method was the only way to teach how to play a musical instrument. At that period, due to the technical problems created during the online music lessons, an important question arose: in a field of practice, such as Music Education, can online teaching fulfill the learning outcomes that refer to acquiring skills through practical training? This question was a stimulus for the author who is currently a music teacher in a Greek Music School, and a interesting subject to explore through his thesis. In order to give an answer to the question above, a polymorphic educational material was designed and developed from scratch, based on the model of West and Lionarakis, a model for creating educational material in distance education. This material was designed to be potentially the educational material for the course "Individual Instrument of Choice: Traditional Percussion Instruments", that is currently taught in the Music High Schools of Greece. The designed material is separated into two units, each unit corresponding to a school hour and the pedagogical model of Online Flipped Classroom is proposed for the implementation of this educational material. Therefore, each one of two units is divided into two stages, the before the online classroom stage and the in the online classroom stage. In order to explore the main but also the sub-research questions, the educational material was evaluated by experts in the field of the distance learning education, and especially in the domain of designing the material used in this teaching method, as well as by experts in the field of Music Education. The results of this evaluation showed that the educational material which designed follows the principles of designing distance education educational material and that it could be a useful tool for the distance learning of Traditional Percussion Instruments.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές