Αξιολόγηση της διδασκαλίας και της παρέμβασης στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε περιβάλλον εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Εvaluation of the teaching and intervention process of the English as a foreign language to students with special educational needs in distant learning environment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γατσωτής, Αντώνιος
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Βλαχόπουλος, Δημήτριος
 8. Βλαχόπουλος, Δημήτριος | Τσακιρίδου, Δόμνα
 9. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση | ειδική αγωγή | τεχνολογίες στην εκπαίδευση | διδασκαλία αγγλικών | COVID-19
 10. 3
 11. 28
 12. 44
 13. 0
  • Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών, της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά της διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Για την επίτευξη του σκοπού εξετάστηκαν με τη διαδικασία της συνέντευξης οκτώ εκπαιδευτικοί της Αγγλικής γλώσσας οι οποίοι σχετίζονται επαγγελματικά ή/και ακαδημαϊκά με την ειδική αγωγή. Οι ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν αφορούσαν τόσο την επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους κατάρτιση με την ειδική αγωγή αλλά και με την εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και την εξοικείωσή τους με τις εφαρμογές της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Βασικό κομμάτι των ερωτήσεων αφορούσε τους τρόπους αντιμετώπισης της επείγουσας κατάστασης έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη λήψη περιοριστικών μέτρων και το κλείσιμο των σχολικών μονάδων προς αποφυγή της εξάπλωσης του ιού. Σημαντική ήταν και η ανατροφοδότηση που οι ίδιοι έλαβαν από τους ίδιους τους μαθητές αλλά και από τους γονείς αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η κατάσταση έτσι όπως αυτή άλλαξε από τη δια ζώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιούργησε ένα κλίμα ανασφάλειας και άγχους όχι μόνο για τους μαθητές τις οικογένειές τους, αλλά και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μία εντελώς καινούργια για τα ελληνικά δεδομένα κατάσταση ειδικά για ένα τόσο ευαίσθητο κοινό όπως είναι αυτό των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Βασικά προβλήματα στα οποία οι διδάσκοντες έπρεπε να ανταποκριθούν ήταν μεταξύ άλλων, η οργάνωση του μαθήματος με βάση ένα ελάχιστα οργανωμένο υλικό για τους σκοπούς της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ο έλεγχος των μαθητών με τους οποίους πλέον δεν βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, η αντιμετώπιση της καχυποψίας των γονέων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εξ αποστάσεως μαθήματος καθώς και τέλος την όλο και αυξανόμενη κόπωση από πλευράς των μαθητών οι οποίοι στην πλειοψηφία τους απείχαν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από τον φυσικό χώρο διδασκαλίας. Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε, η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευομένων αφού κατά μεγάλη πλειοψηφία η χρήση του τρόπου αυτού διδασκαλίας συνεχίστηκε ακόμα και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων κατ’ επιθυμία πολλών γονέων προς αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.
  • The purpose of the present study is the evaluation -from the teachers’ point of view- of the teaching process of the English as a foreign language to students with special educational needs in distant learning environment during COVID-19 period. For this purpose, English teachers who are academically or/and professionally related with the scientific field of Special Education were interviewed. The questions that were posed, were related to their professional and academical specialization in the field of special education and distant learning as well as their familiarization with the application of technology in education. A basic part of those questions was related with the ways according to which this emergency situation of COVID-19 and the way it was developed after the closure of schools in order to prevent the virus from spreading, would be faced. The feedback that was given by the students and their parents to the teachers was also very important. The results of the study indicated that the way the students’ daily routine was changed in distant teaching mode, provoked unsafety feelings and stress not only for the students and their families but also for the teachers who were supposed to face a completely new situation -concerning the Greek educational reality- especially for such a sensitive group of students as those with special educational needs. The main problems that had to be faced by the teachers were first of all the organization of the lesson, which was based on a poorly organized teaching material for the purpose of distant teaching lesson, the control of the students-with whom they were not in the same place any more-control, the parents’ negative thoughts about the distant teaching process whose effectiveness was strongly questioned and at last but not least the increasing students’ tiredness, the majority of whom was away from their schools and friends for a great period of time. However, as it was noticed later on, the distant teaching mode turned to be a very important tool not only for the teachers but also for the parents. The proof for this, is that the distant teaching continued after the elimination of the measures against COVID-19 due to the parents’ willing in order for some practical problems to be faced.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές