Η Αξιοποίηση των Πολυμέσων στη Δημιουργία εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικού Υλικού

Multimedia as a Teaching Material in Distance Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μούρτου, Χρυσάνθη
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 203
 7. Χαρτοφύλακα, Αντωνία - Μαρία
 8. Τζιάφα, Ελένη | Μανούσου, Ευαγγελία
 9. πολυμέσα | multimedia | πολυμέσα ως εκπαιδευτικά εργαλεία | multimedia educational materials | πολυμεσικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός | multimedia educational design | πολυμορφική εξ αποστάσεως εκπαίδευση | polymorphic distance learning | πολυαντικείμενα | multi-objects
 10. 1
 11. 30
 12. 229
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Η παρούσα μελέτη, αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική εξ αποστάσεως διαδικασία, καθώς και στην επιρροή που τα πολυαντικείμενα ασκούν για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός πολυμεσικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Επιπλέον διερευνήθηκαν εκπαιδευτικά ζητήματα και προβληματισμοί που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ θεωρήθηκε ενδιαφέρον να καταγραφεί αφενός η άποψη μίας ομάδας έμπειρων και εξειδικευμένων αναλυτών με έγκυρες γνώσεις των υπό εξέταση θεμάτων και αφετέρου μιας ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών, όπου επιδιώχθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού χαρακτηριστικού, που δεν ήταν άλλο από την αναγκαστική και επείγουσα αξιοποίηση του πολυμεσικού υλικού, εν καιρώ πανδημίας, δίχως να έχουν προγενέστερες γνώσεις πάνω στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Από τη συνάθροιση των πορισμάτων που προέκυψαν τόσο από τις λήψεις των συνεντεύξεων όσο και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναδεικνύεται η σημαντικότητα της αξιοποίησης των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διεργασία ως απόρροια της ισχυρής παιδαγωγικής έλξης που απαραιτήτως πρέπει να τα πλαισιώνει αλλά και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών συνυφασμένων με τις αρχές των Θεωριών Μάθησης, κρατώντας τα αδιαλείπτως στη τροχιά του εκπαιδευτικά ωφέλιμου. Εν κατακλείδι, η εξαγωγή των συμπερασμάτων εγείρει προτάσεις για περαιτέρω μελέτη του υπό διερεύνηση θέματος, με σκοπό την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διεργασίας, το μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των απόψεων των εκπαιδευτικών αλλά και την προοδευτική βελτίωση των ακανθωδών πτυχών, η οποία δεν θα αμβλύνει απλά, αλλά θα επιλύσει τα ανακύπτοντα προβλήματα στο σύνολό τους.
  • The aim of this study is to present the influence of multimedia educational material on distance learning and the way how this material can assist on the creation and development of multimedia educational design. Furthermore, educational issues and concerns were addressed that occupied the greek educational community. In order to do this, a literature review on integrating multimedia contents and teachers’ interviews that were conducted on utilizing multimedia in education were necessary. Upon further analysis of the information collected, it was concluded that these materials are efficient and effective in the teaching process if they are incorporated with learning theories and practices, keeping in mind what is the best for the educational process. To sum up, multimedia resources may have a weak alignment with learning outcomes but further quality trials are required to evaluate if these materials are relevant to modern practices.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.