Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους μαθητές του κατά τη διάρκεια της επείγουσας εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας covid-19: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. MSc thesis
 2. ΤΡΥΦΕΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Κουγιουμτζίδου , Ελένη
 8. Χαρτοφύλακα , Αντωνία- Μαρία
 9. ρόλος του εκπαιδευτικού | επείγουσα εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση | διαπροσωπικές σχέσεις | επικοινωνία | τεχνικές διδασκαλίας | τεχνολογικά μέσα
 10. 1
 11. 37
 12. 58
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
  • Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Δημοτικά σχολεία της χώρας για τον ρόλο τους στην ανάπτυξη και τη διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων με τους μαθητές τους, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επείγουσας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την περίοδο της πανδημίας covid-19. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της έρευνας ήταν να αναλύσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τις μεθόδους διδασκαλίας που αξιοποιήθηκαν για τη διατήρηση επικοινωνιακού κλίματος και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, τα τεχνολογικά μέσα που αξιοποιήθηκαν, αλλά και για τις δυσκολίες ή εμπόδια που συνάντησαν στην προσπάθεια της διατήρησης των διαπροσωπικών σχέσεων με τους μαθητές τους. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 121 εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη και περίπου 13 έτη προϋπηρεσίας. Ως ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή των δεδομένων, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο βασίστηκε τόσο στη βιβλιογραφία όσο και σε ερωτηματολόγια προηγούμενων ερευνητών και στάλθηκε στους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μέσα από αυτά αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού για τη διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων και για την ανάπτυξη επικοινωνιακού κλίματος κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της επείγουσας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναφορικά με τα τεχνολογικά μέσα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν το webex, την e-class/ e- me και άλλες εφαρμογές, όπως το Viber και το messenger. Σύμφωνα με τις τεχνικές διδασκαλίας, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία της συζήτησης, του διαλόγου και των ομαδικών δραστηριοτήτων και αξιοποιούσαν λιγότερο την εισήγηση και τη διάλεξη. Επιπλέον, αναφορικά με το ρόλο τους, προέκυψε ότι αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μεριμνούν για την προώθηση του διαλόγου και της συζήτησης, για την παρότρυνσή τους για την ελευθερία της έκφρασης και για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά και για τη γενικότερη διαμόρφωση φιλικού και ευχάριστου κλίματος. Ωστόσο, επισημαίνονται και κάποιες δυσκολίες ή εμπόδια που συνάντησαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τα κυριότερα από αυτά να επικεντρώνονται τη μη δυνατότητα πρόσβασης όλων των μαθητών στην πλατφόρμα webex και στο διαδίκτυο και στη μη εξοικείωση εκπαιδευτικού και μαθητών με την τεχνολογία. Παρατηρήθηκαν αρκετές στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών, τις τεχνικές διδασκαλίας και το ρόλο τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και των δημογραφικών τους στοιχείων, όπως το φύλο, τον τόπο έδρας του σχολείου, την οικογενειακή τους κατάσταση και το μορφωτικό τους επίπεδο, την ηλικία και τα έτη της εκπαιδευτικής τους προϋπηρεσίας. Λέξεις- κλειδιά: διαπροσωπικές σχέσεις, επείγουσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επικοινωνία, τεχνολογικά μέσα, τεχνικές διδασκαλίας
  • The aim of this study was to explore the views of Primary Education teachers, who serve in Primary Schools of the country for their role in the development and maintenance of interpersonal relationships with their students, during the implementation of emergency distance education, the period of pandemic covid-19. More specifically, the aim of the research was to analyze the views of teachers, regarding the teaching methods used to maintain a communication climate and the development of interpersonal relationships, the technological means used, but also about the difficulties or obstacles encountered in the effort. maintaining interpersonal relationships with their students. The research involved a total of 121 teachers who had an average age of 40 years and about 13 years of service. As a research tool for data collection, a questionnaire was constructed based on both the literature and questionnaires of previous researchers and sent to teachers electronically. The results of the research are of great interest, as they highlight the importance of the role of the teacher in maintaining interpersonal relationships and in developing a communicative climate during the implementation of emergency distance education. Regarding the technological means, from the analysis of the results, it emerged that the teachers used webex, e-class / e-me and other applications, such as Viber and messenger. According to the teaching techniques, it was found that the teachers recognized the importance of discussion, dialogue and group activities and made less use of the presentation and lecture. In addition, regarding their role, it emerged that this is particularly important and teachers should take care to promote dialogue and discussion, to encourage them to freedom of expression and to activate the interest of students but also to general configuration of a friendly and pleasant climate. However, some difficulties or obstacles encountered by teachers during the implementation of distance education are also pointed out, the main ones being the inability of all students to access the webex platform and the internet and the unfamiliarity of teachers and students with technology. Several statistically significant differences were observed between teachers' views on the use of technological applications, teaching techniques and their role in distance education and their demographics, such as gender, place of school, marital status and their educational level, age and years of their educational service. Keywords: interpersonal relationships, distance learning, communication, technological means, teaching techniques
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές