Δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των Φυσικών του Δημοτικού στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Σπουδών και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Creation, implementation and evaluation of educational material for the teaching of Physics in Primary School in the context of the new Curriculum and distance education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουντούρη, Παρασκευή
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 240
 7. Καπότης, Ευστράτιος
 8. Νιάρη, Μαρία | Μανούσου, Ευαγγελία
 9. Φυσικά Δημοτικού | Elementary school course | διερεύνηση | exploration | πειραματισμός | experimentation | εκπαιδευτικό υλικό | educational material | εξ αποστάσεως εκπαίδευση | distance education | μαθησιακά αποτελέσματα | learning outcomes | αξιολόγηση | assessment
 10. 11
 11. 102
 12. 60
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα, συντομογραφίες, ακρωνύμια
  • Οι έννοιες και τα φαινόμενα που διδάσκονται στο μάθημα των Φυσικών του Δημοτικού καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική τη δημιουργία και εφαρμογή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού που να συνάδει με το επίπεδο, τις ανάγκες των μαθητών και τις προσκλήσεις της σύγχρονης εποχής, με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Στην παρούσα εργασία επιδιώχθηκε να αξιολογηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα (με αξιολόγηση των επιδόσεων των ομάδων Πειραματισμού-Ελέγχου με στατιστικές μεθόδους) της δημιουργίας και εφαρμογής εκπαιδευτικού υλικού για δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία για την ενότητα των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (σύνδεση σε σειρά και παράλληλα) των Φυσικών Δημοτικού σε μαθητές Ε’ Τάξης, διαμορφωμένο με τη μέθοδο της διερεύνησης, που προτείνεται από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, όπου ο αποδεικτικός πειραματισμός (με φυσικά υλικά, προσομοιώσεις και Remote Labs) αποτελεί αναντικατάστατη διαδικασία. Πραγματοποιήθηκε Πειραματική Έρευνα σε μαθητές της Ε’ Τάξης Δημοτικού, το σχολικό έτος 2021-2022, στην οποία συμμετείχαν μια Ομάδα Ελέγχου και δυο Πειραματικές Ομάδες. Σκοπός ήταν μέσω της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές ν’ αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και τον τρόπο σύνδεσής τους και ύστερα να ελεγχθεί αν η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, αλλάζει λανθασμένες αντιλήψεις/ιδέες και διαμορφώνει στάσεις για τα Φυσικά, σε σχέση με τον έως τώρα τρόπο διδασκαλίας. Πριν τη διδακτική παρέμβαση, στις ομάδες χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο (pre-test). Στη συνέχεια, στις Πειραματικές Ομάδες πραγματοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση με το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό με δια ζώσης και εξ αποστάσεως μεθοδολογία, ενώ η Ομάδα Ελέγχου διδάχθηκε με παραδοσιακή διδασκαλία. Μετά τη διδασκαλία, οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο (post-test), παρόμοιο με το αρχικό. Να σημειωθεί ότι για τη συλλογή δεδομένων κρατήθηκαν από τις εκπαιδευτικούς περιγραφικές σημειώσεις πεδίου, έγινε συζήτηση με την ερευνήτρια με ημι-δομημένη συνέντευξη, ενώ στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού συνέβαλαν και δυο ειδικοί στο πεδίο των Φυσικών και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που διδάχθηκαν με το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό πέτυχαν υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα από την έως τώρα διδασκαλία βοηθώντας τους να διαμορφώσουν θετικότερες στάσεις προς τις Φυσικές Επιστήμες.
  • The concepts and phenomena taught in the course of Physics in Primary School render it important to create and implement modern educational material which is consistent with the level, student’s needs and challenges of the modern era, aiming to improve the learning process. The purpose of the postgraduate dissertation was to evaluate the learning outcomes (by evaluating the performance of the experimentation-control teams with statistical methods) of the creation and implementation of educational material for classroom and distance learning use for the lesson of simple electrical circuits (connection in series and in parallel) of Primary School Physics to fifth-grade students of the elementary school, shaped by the method of investigation, proposed by the new Curriculum, where the experimentation (with natural materials, simulations and Remote Labs ) is an irreplaceable process. An Experimental Survey was carried out on fifth-grade students of the elementary school, in the school year of 2021-2022, in which a Control Team and two Experimental Groups participated. The aim was through the teaching intervention for the students to acquire basic knowledge about the simple electrical circuits and their connection and then to check if the proposed approach improves the students' learning outcomes, changes misconceptions / ideas and forms attitudes about Physics in relation to the way of traditional teaching. Before the teaching intervention, the groups were given a questionnaire (pre - test). Then, in the Experimental Groups, a didactic intervention was carried out with the proposed educational material following the classroom and distance learning methodology, while the Control Team was taught with traditional teaching. After the intervention, the students completed a questionnaire (post - test), similar to the original. It should be noted that for the data collection, descriptive field notes were kept by the teachers, a discussion was held with the researcher in a semi -structured interview, while two experts in the field of Physics and distance education also contributed to the formation of the educational material. The results of the research showed that the students who were taught with the proposed material achieved higher learning outcomes than the ones with the traditional teaching, helping them to form more positive attitudes towards the Natural Sciences.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές