Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση: Ιδιαιτερότητες, εμπόδια, προκλήσεις

The role of the kindergarten teacher in distance school education: Peculiarities, obstacles, challenges (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βίντση, Αθανασία
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. Καρατράντου, Ανθή
 8. Καρατράντου, Ανθή | Καποτής, Ευστράτιος
 9. Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία | Emergency remote teaching | εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση | Distance school education | νέος ρόλος του/της νηπιαγωγού | new role of the kindergarten teacher | ιδιαιτερότητες | peculiarities | εμπόδια | obstacles | προκλήσεις | challenges
 10. 2
 11. 30
 12. 17
 13. Περιέχει: γραφήματα,
  • Η παρούσα έρευνα αφορά μια προσπάθεια εντοπισμού των ιδαιτεροτήτων, των εμποδιών αλλά και των προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή επείγουσας απομακρυσμένης διδασκαλίας την περίοδο της πανδημίας καθώς και μια προσπάθεια διερεύνησης διάθεσης εφαρμογής εξ αποστάσεως συμπληρωματικής σχολικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο με το πέρας της πανδημίας. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας για την εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση με τις μορφές της, τα νέα στοιχεία που προσδιορίζονται στον ρόλο του εκπαιδευτικού και την σπουδαιότητα του τρίπτυχου εκπαιδευτικό υλικο - υποστήριξη εκπαιδευτικού προς τους μαθητές του και τους γονείς τους - επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και η ανάλυση των δεδομένων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Τέλος, παρατίθενται η συζήτηση και τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες στον ρόλο του/της νηπιαγωγού κατά την εφαρμογή εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, παραμέτρους που μπορούν να ληφθούν υπόψη και ανάγκες που αναδεικνύονται μέσα από αυτές.
  • The present stydy concerns an attempt to identify the peculiarities, obstacles and challenges faced by kindergarten teachers during the implementation of emergency remote teaching during the pandemic as well as an attempt to investigate the intention of kindergarten teachers to use supplementary education after the end of the pandemic. The first part of the thesis includes the theoretical framework concerning distance school education and the forms of it, the new elements identified in the role of the teacher and the importance of the triptych educational material – teacher’s support to his students and their parents - communication between teacher and students. The second part of the thesis describes the research methodology and the analysis of the data and presents the results. Finally, the discussion and the conclusions of the research are presented, which highlight the peculiarities of the role of the kindergarten teacher in the implementation of distance school education as well as different parameters that could be taken into consideration and needs that emerge through them.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές