Σύγχρονη Υβριδική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης

Synchronous Hybrid learning in higher education: a case study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανωλούδη, Αναστασία
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Τζιάφα, Ελένη
 8. Καρατράντου, Ανθή | Μανούσου, Ευαγγελία
 9. σύγχρονη υβριδική μάθηση | μικτή/ υβριδική μάθηση | τεχνολογικά ζητήματα | επικοινωνία | αλληλεπίδραση | καινοτομία
 10. 1
 11. 22
 12. 98
 13. Εικόνες
 14. Απόψεις ενηλίκων εκπαιδευομένων για την αποτελεσματικότητα του διδάσκοντα σε περιβάλλοντα υβριδικής μάθησης: Η περίπτωση του ΕΑΠ/Μωυσιάδου Μ. ...[κ.ά.]".
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη σύγχρονη υβριδική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφοντας τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα πανεπιστήμια στην περίπτωση υιοθέτησής της. Με τον όρο σύγχρονη υβριδική μάθηση η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ταυτόχρονη διεξαγωγή των μαθημάτων τόσο σε φοιτητικό κοινό που παρακολουθεί διά ζώσης το μάθημα από τη συμβατική αίθουσα του πανεπιστημίου όσο και σε φοιτητικό κοινό που παρακολουθεί εξ αποστάσεως από την τοποθεσία της επιλογής τους. Η σύγχρονη υβριδική μάθηση είναι σχετικά νέα μορφή εκπαίδευσης για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας είναι ότι εφόσον υιοθετηθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό περιβάλλον σε σύγκριση με την πλήρως διά ζώσης διδασκαλία που εφαρμόζει μέχρι σήμερα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού μελετήθηκαν οι απόψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Διατμηματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν συγκρατημένη αισιοδοξία για τη σύγχρονη υβριδική μάθηση, καθώς μπορεί να προσφέρει ένα καινοτόμο και ευέλικτο σύστημα, το οποίο ωστόσο οφείλει να σχεδιαστεί με ορθές παιδαγωγικές αρχές προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες προκλήσεις που παρουσιάζει η σύγχρονη υβριδική μάθηση.
  • This thesis studies Synchronous Hybrid Learning in higher education by documenting the advantages and pitfalls that universities are going to face in case of its adoption. By Synchronous Hybrid Learning, this thesis refers to the synchronous delivery of courses to both students attending the course face-to-face from the conventional university classroom and students attending the course remotely from the location of their choice. Synchronous Hybrid Learning is a relative form of education method for Greek higher education. The research hypothesis of this thesis is that if Synchronous Hybrid Learning adopted under certain conditions, it could create a flexible educational environment compared to the fully face-to-face teaching implemented so far. In order to achieve this aim, we studied the opinions of the teaching staff and graduate students of the Interdepartmental Master's Degree Programme "Educational Leadership" of the University of Patras. The results revealed a cautious optimism about Synchronous Hybrid Learning, as it can offer an innovative and flexible system, which however, has to be designed with sound pedagogical principles in order to be able to address the numerous challenges presented by Synchronous Hybrid Learning.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές