Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Τάσεις και Προκλήσεις

Application of Artificial Intelligence in Distance Education: Trends and Challenges (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ελευθεριάδου, Βασιλική
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. Μανούσου, Ευαγγελία
 8. Λιοναράκης, Αντώνιος | Χαρτοφύλακα, Αντωνία-Μαρία
 9. Τεχνητή Νοημοσύνη | Artificial Intelligence | Εφαρμογές | Applications | εξ Αποστάσεως εκπαίδευση | Distance learning | Δυνατότητες | Potentials | Τάσεις | Trends | Προοπτικές και Προβληματισμοί στην εκπαίδευση | Prespectives and Concerns in Education
 10. 6
 11. 87
 12. Περιέχει εικόνες
  • Η εισαγωγή της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρόσφερε δυνατότητες όπως την αυτόματη βαθμολόγηση, την προσαρμοσμένη μάθηση και τους ψηφιακούς εκπαιδευτές. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ειδικότερα, γεφύρωσε το χάσμα που έχει ο εκπαιδευόμενος από τον εκπαιδευτή, δίνοντας κίνητρα για πιο συχνή αλληλεπίδραση και όρεξη για μάθηση, καθότι έχει διαρκώς ένα βοηθό διαθέσιμο στην οθόνη του υπολογιστή του. Παρά το γεγονός ότι ενισχύθηκε η αλληλεπίδραση, υπάρχουν αρκετοί προβληματισμοί σχετικά με την ηθική των μηχανών και την πιθανή αντικατάσταση των ανθρώπων από αυτές. Τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν αφορούν την ανεργία των δασκάλων, την αυτονομία των χρηστών, τη διαφάνεια των συστημάτων, τη δίκαιη χρήση της τεχνολογίας αλλά και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Επιπλέον, η αντικατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αναδιαρθρώνουν το σχεδιασμό της εκπαίδευσης αλλά και την προσφερόμενη ποιότητα. Υπάρχει έντονος προβληματισμός αν η αντικατάσταση θα προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση τη στιγμή που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή επισημαίνοντας την αδυναμία της Τεχνητής Νοημοσύνης να προσφέρει τη συναισθηματική υποστήριξη. Ταυτόχρονα και οι διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επισημαίνουν το υψηλό κόστος για εγκατάστασης των υπολογιστικών συστημάτων που θα την υποστηρίζουν, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην εξ αποστάσεως.
  • The introduction of the application of Artificial Intelligence in real-time and distance education has offered capabilities such as automatic grading, customized learning, and digital tutors. In distance education in particular, it has bridged the gap between the learner and the instructor, incentivizing more frequent interaction and an appetite for learning, as he always has an assistant available on his computer screen. Despite the fact that interaction has been enhanced, there are several concerns about the ethics of machines and their possible replacement of humans. The ethical dilemmas that arise concern the unemployment of teachers, the autonomy of users, the transparency of systems, the fair use of technology but also the respect of human dignity. In addition, the replacement of traditional teaching methods with artificial intelligence applications restructure the design of education as well as the quality offered. There is strong concern as to whether the replacement will provide quality education while being tailored to the needs of each student pointing out the inability of Artificial Intelligence to provide emotional support. At the same time, the administrations of the educational institutions point out the high cost of installing the computer systems that will support the possibilities offered by the applications of Artificial Intelligence in education with a special emphasis on distance education.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές