Από τη θεωρία του Αριστοτέλη στη συνεργατική μάθηση για την καταπολέμηση του άγχους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

From Aristotle's theory to collaborative learning to combat stress in distance education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Συρμοπούλου, Χαρίκλεια
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Νιάρη, Μαρία
 8. εξ αποστάσεως εκπαίδευση/ distance education | συνεργατική μάθηση/ collaborative learning | συνεργατική δραστηριότητα/ collaborative activity | άγχος/ stress
 9. 1
 10. 22
 11. 44
 12. Περιέχει 5 εικόνες στην ενότητα Ευρήματα.
  • Οι ενήλικες στην καθημερινότητά τους, λόγω των πολλών οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεών τους διακατέχονται από αρνητικά συναισθήματα και κυρίως από άγχος. Αυτά τα συναισθήματα εκφράζονται από τους εκπαιδευόμενους κατά την εμπλοκή τους σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Με δεδομένο ότι η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία καταλαμβάνει με τον καιρό εξέχουσα θέση στις εκπαιδευτικές μεθόδους που υιοθετούνται στη χώρα μας, αξίζει να διερευνηθούν τα συναισθήματα που εκφράζονται κατά τη διάρκεια αυτής της νέας μεθοδολογίας εκπαίδευσης, καθώς και πώς οι κοινωνικές συμβάσεις σε μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων, όπως πρωτοπλαισιοθετήθηκαν χρόνια πριν από τον Αριστοτέλη, βοηθούν στην καταπολέμηση του άγχους, κατά τη διάρκεια των σπουδών του εκάστοτε εκπαιδευόμενου. Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι αφενός η διερεύνηση των παραγόντων δημιουργίας του άγχους των ενήλικων εκπαιδευεμένων στο πρόγραμμα Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε Συστήματα εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας και Μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και αφετέρου η διατύπωση του ρόλου που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, μέσα από τις συνεργατικές δραστηριότητες, στη μείωση του άγχους με απώτερο σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να βελτιώσουν την επίδοσή τους και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους. Από τις γραπτές και προφορικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε δώδεκα (12) εκπαιδευόμενους του προγράμματος, απαντήθηκαν επαρκώς και τα τρία ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην έρευνα. Χαρακτηριστικά από τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος ΕΤΑ διατυπώθηκε πως παράγοντες άγχους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτέλεσαν ο χρόνος, με πολλές εκφάνσεις που διατυπώνονται παρακάτω, η αξιολόγηση, ο όγκος του υλικού προς μελέτη, οι καθημερινές υποχρεώσεις, η νέα μεθοδολογία, η πολυετής απουσία από το ακαδημαϊκό περιβάλλον, ο μη υποστηρικτικός Καθηγητής Σύμβουλος (ΚΣ) και τέλος το ελλιπώς οργανωμένο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το άγχος παρουσίασε σύμφωνα με τους ίδιους διακυμάνσεις και δεν ήταν ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Η μείωση του άγχους επήλθε σε πολλούς εκπαιδευόμενους μέσα από την κοινωνική τους παρουσία, την αλληλεπίδραση και το διάλογο στις συνεργατικές δραστηριότητες που εμπεριέχονται στις εβδομάδες μελέτης του προγράμματος ΕΤΑ. Η αλληλεπίδραση με το υλικό για την ολοκλήρωση της εκάστοτε συνεργατικής δραστηριότητας και εν συνεχεία ο διάλογος που πραγματοποιείται μεταξύ των εκπαιδευόμενων οξύνουν την κριτική τους σκέψη μέσα από τη θέαση πολλών οπτικών πάνω στο εξετασθέν θέμα, μειώνουν την απομόνωση που αισθάνονται λόγω της γεωγραφικής απόστασης, με αποτέλεσμα να διαχειρίζονται καλύτερα την οργάνωση της μελέτης τους και να κατανοούν σε βάθος το αντικείμενο που μελετούν. Έτσι, υπερισχύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τα συναισθήματα της ασφάλειας, της οικειότητας, της υπευθυνότητας και την κινητροδότησης που επισημαίνουν τη θετική επίδραση των συνεργατικών δραστηριοτήτων στην επίδοση και στην ολοκλήρωση των σπουδών των εκπαιδευόμενων.
  • Adults in their daily lives, due to their many family and professional responsibilities are possessed by negative emotions and mainly by stress. These feelings are expressed by learners as they engage in an educational process. Given that the distance learning process occupies a prominent place over time in the educational methods adopted in our country, it is worth exploring the emotions expressed during this new training methodology, as well as how social conventions in an organized group of people, as first introduced years before Aristotle, help to combat stress, during the studies of each student. The purpose of this research is on the one hand to investigate the factors that create stress in adults trained in the program Education and Technologies in Distance Learning and Learning Systems - Education Sciences (ETA) of the Hellenic Open University (EAP) and on the other hand the formulation educational planning plays a role, through collaborative activities, in reducing stress with the ultimate goal of trainees to improve their performance and successfully complete their studies. From the written and oral interviews conducted with twelve (12) trainees of the program, all three research questions asked in the research were adequately answered. Characteristically from the trainees of the ΕΤΑ program it was stated that stressors during the educational process of distance education were time, with many manifestations expressed below, the evaluation, the volume of material to be studied, the daily obligations, the new methodology, the multi-year absence from the academic environment, the non-supportive Professor Counselor (KS) and finally the poorly organized educational material provided by the educational institution. The stress varied accordingly and was not the same throughout the studies. The reduction of stress occurred in many learners through their social presence, interaction and dialogue in the collaborative activities contained in the study weeks of the ΕΤΑ program. The interaction with the material for the completion of the respective collaborative activity and then the dialogue that takes place between the trainees sharpens their critical thinking by looking at many perspectives on the examined subject, they reduce the isolation they feel due to the geographical distance, resulting in to better manage the organization of their study and to have an in-depth understanding of the object they are studying. Thus, the feelings of security, intimacy, responsibility and motivation prevail during the studies, which highlight the positive effect of the collaborative activities on the performance and the completion of the studies of the trainees.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές