Προκλήσεις και ευκαιρίες στη διοργάνωση διεθνών στρατιωτικών αθλητικών γεγονότων στο πλαίσιο του CISM. Μελέτη εφικτότητας για την Ελλάδα

Opportunities and challenges in hosting CISM Military Sport Events. Feasibility study for Greece. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. ΑΥΘΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Μελέτη Εφικτότητας | Παγκόσμιο Στρατιωτικό | Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου | CISM
 10. 2
 11. 11
 12. 38
 13. Περιέχει: 13 Πίνακες, 4 Σχήματα και 4 Εικόνες.
  • Η Ελλάδα αποτελεί κράτος – μέλος του Διεθνούς Στρατιωτικού Συμβουλίου Αθλητισμού (CISM) από το 1950. Στις συμβατικές υποχρεώσεις των κρατών – μελών του διεθνούς αυτού οργανισμού περιλαμβάνεται η διεκδίκηση και η ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων, όπως τα Παγκόσμια Στρατιωτικά Πρωταθλήματα. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μελέτη εφικτότητας για την ανάληψη του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών CISM 2024 στην πόλη της Καβάλας, από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Για τη διενέργεια της μελέτης εφικτότητας χρησιμοποιείται το μοντέλο του Getz (2004), και αξιοποιούνται επιπλέον στοιχεία από θεωρίες μελετών εφικτότητας άλλων ερευνητών, όπως η διερεύνηση των στόχων και οι επιμέρους δραστηριότητες μιας διοργάνωσης. Επιπλέον, γίνεται ειδική μνεία για την επίδραση ενδιαφερόμενων μερών στις διοργανώσεις του CISM, καθώς επηρεάζουν την εφικτότητά τους. Τη δομή της εργασίας αποτελούν τα στάδια του μοντέλου που είναι: η ανασκόπηση προηγούμενων διοργανώσεων, η διερεύνηση εμπορικότητας της διοργάνωσης, η ανεύρεση κατάλληλης τοποθεσίας και εγκαταστάσεων, ο προσδιορισμός κόστους και πηγών εσόδων, η μελέτη των γνωστών και πιθανών κινδύνων, η περιβαλλοντική επίδραση και η κοινωνική της δράση. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι πληρούνται όλες οι τεχνικές παράμετροι των βημάτων του μοντέλου εφικτότητας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάληψη της διοργάνωσης. Προϋπόθεση αποτελεί η κάλυψη του κόστους. Συγκεκριμένα, κρίνεται ως απαραίτητη η κάλυψη μέρους των εξόδων της διοργάνωσης από την τοπική αυτοδιοίκηση της πόλης της Καβάλας (Δήμος, Περιφέρεια). Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης εφικτότητας μπορούν να φανούν χρήσιμα στην περίπτωση της πραγματοποίησης του Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών CISM 2024 στην πόλη της Καβάλας.
  • Greece has been a member of the International Military Sports Council (CISM) since 1950. The contractual obligations of its member states include biding and hosting sport events, such as the World Military Championships. In this thesis, a feasibility study is carried out for the hosting of the “World Military Women's Football Championship CISM 2024” in the city of Kavala, by the Greek Armed Forces. The feasibility study is conducted by using the Getz’s (2004) feasibility study model, combined with additional elements from other feasibility study researchers, such us exploring the objectives and the analyzing the activities of the event. Moreover, the influence of the stakeholders in CISM events is underlined, as they affect their feasibility. The structure of the thesis follows the stages of the Getz’s model: review of previous events, investigation of the marketability of the idea, finding of suitable location and facilities, determination of costs and sources of revenue, study of known and potential risks, assessment of environmental impact and of social support. The results of the study showed that all stages of the model are met and the hosting of the “World Military Women's Football Championship CISM 2024” in the city of Kavala, by the Greek Armed Forces is feasible. Never the less, the logistics and financial support of the event by the local and regional governments of the city of Kavala (Municipality, Region) is considered necessary. The results of the present feasibility study can be used in case the Greek Armed Forces bid for the World Military Women's Football Championship CISM 2024 to organize it in the city of Kavala.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.