Η επαγγελματική ικανοποίηση των προπονητών ποδοσφαίρου στα ανώτερα αναπτυξιακά επίπεδα υποδομών (Κ15, Κ17, Κ19, Κ20) της Superleague 1 και Superleague 2

Job satisfaction of the football coaches at the higher developmental levels of youth football (U15, U17, U19, U20) of Superleague 1 and Superleague 2 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κορνάρος, Ελευθέριος
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. Λεκάκης, Νικόλαος
 8. Λεκάκης , Νικόλαος | Κουστέλιος, Αθανάσιος
 9. επαγγελματική ικανοποίηση | προπονητής ποδοσφαίρου | ακαδημίες ποδοσφαίρου | επαγγελματικό ποδόσφαιρο | αναπτυξιακό ποδόσφαιρο
 10. 1
 11. 6
 12. 247
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα (διαγράμματα), εικόνες
  • Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό, ερευνητικό πεδίο της ψυχολογίας και του οργανωσιακού περιβάλλοντος των οργανισμών και των επιχειρήσεων εδώ και πολλές δεκαετίες. Σε σύνδεση με το παραπάνω, η ικανοποίηση των προπονητών ποδοσφαίρου από την εργασία τους έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν με ευχαρίστηση στο εργασιακό τους χώρο. Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί σε αυτήν να αποτελέι μέσο ενίσχυσης της αποδοτικότητας στην προπονητική διαδικασία. Επομένως, η ικανοποίηση τους συνιστά ένα βοηθητικό παράγοντα ανάπτυξης και προόδου του ποδοσφαιρου στα επίπεδα των ακαδημιών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνηθούν οι παράγοντες που συντελούν στην επαγγελματική ικανοποίηση των προπονητών ποδοσφαίρου πού απασχολούνται ως επαγγελματίες προπονητές στα επίπεδα των ανώτερων αναπτυξιακών ηλικιών (Κ15, Κ17, Κ19 και Κ20) στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Superleague 1 και Superleague 2 της Ελλάδας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Ικανοποίησης των Προπονητών (CSS) (Drakou, 2006) η οποία διερευνά την επαγγελματική ικανοποίηση των προπονητών σε εννέα επιμέρους παράγοντες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας μετα και την παραγοντική ανάλυση που διενεργήθηκε υποστήριξαν τη συγκρότηση του μοντέλου με οκτώ παράγοντες (προέκυψε και η συνθεση ένός νέου παράγοντα που ορίστηκε ως ¨Φερεγγυότητα¨). Από αυτούς, οι προπονητές έδειξαν να είναι ικανοποιημένοι ως προς τη φύση της προπονητικής ως επάγγελμα, τους συναδέλφους τους, την επαγγελματική εξέλιξη τους, τις πρακτικές του συλλόγου και των προϊσταμένων τους καθώς και την αθλητική απόδοση των αθλητών τους. Επίσης, οι προπονητές εξέφρασαν ουδετερότητα ως προς τις συνθήκες εργασίας και της προπόνησης ενώ έδειξαν δυσαρέσκεια σχετικά με τους παράγοντες που αναφέρονται στη φερεγγυότητα του συλλόγου προς αυτούς καθώς και στο μισθό και τις απολαβές τους.
  • Employee job satisfaction has been a particularly important research area in the psychology and organizational environment of organizations and businesses for many decades. In connection with the above, the satisfaction of football coaches from their work has proven to be an important resource, so that they can operate with pleasure in their workplace. At the same time, it has been certified that it is a means of enhancing efficiency in the training process. Therefore, their satisfaction is an auxiliary factor for the development and progress of football at the level of academies. The purpose of this study is to investigate the factors that contribute to the professional satisfaction of football coaches who are employed as professional coaches at the higher developmental infrastructure levels (U15, U17, U19 and U20) in the football clubs of Superleague 1 and Superleague 2 of Greece. Coach Satisfaction Scale (CSS) (Drakou, 2006) was used to conduct the research, which examines the job satisfaction of coaches in nine sub-factors. However, the results of the research and the factor analysis carried out supported the construction of the model with eight factors (the composition of a new factor defined as "Solvency" also emerged). Of these, the coaches seemed to be satisfied with the nature of coaching as a profession, their colleagues, their professional development, the practices of the club and their superiors as well as the athletic performance of their athletes. The coaches also expressed neutrality in terms of working conditions and training while showing dissatisfaction with the factors that refer to the solvency of the club towards them as well as their salary and earnings.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.