Σχέσεις μεταξύ της ταύτισης με την αθλητική ομάδα, της ανάμιξης με το άθλημα της ομάδας, της απόδοσης της ομάδας και της εμπλοκής των φιλάθλων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας

Relationships between sport team identification, sport involvement, team performance and fans’ engagement with the team's social media (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σταμνάς, Δημήτριος
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Λιανόπουλος, Ιωάννης
 8. Καραγιώργος, Θωμάς | Θεοδωράκης, Νικόλαος
 9. ταύτιση με την αθλητική ομάδα | ανάμιξη με το άθλημα της ομάδας | απόδοση της ομάδας | εμπλοκή φιλάθλων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 10. 1
 11. 3
 12. 196
 13. Περιέχει : πίνακες
  • Ένα μεγάλο ποσοστό των φιλάθλων-καταναλωτών των ομάδων δεν αρκείται στην παθητική υποστήριξη της αγαπημένης του ομάδας αλλά υιοθετεί μια πιο ενεργητική στάση και εμπλέκεται στις δραστηριότητες της. Η δραστηριοποίηση των ομάδων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) έχει συντελέσει στην εμπλοκή των φιλάθλων μέσω της κατανάλωσης (διάβασμα κριτικών, κλικ) και συνεισφοράς περιεχομένου (κοινοποιήσεις περιεχομένων, μου αρέσει) στα ΜΚΔ της ομάδας. Η εμπλοκή των φιλάθλων στα ΜΚΔ αποτελεί μία επιθυμητή συμπεριφορά από τις ομάδες καθώς αποτελεί ένα επιπλέον ανεπίσημο κανάλι επικοινωνίας, συντελεί στη συνδημιουργία αξίας και συμβάλει στη δημιουργία μιας ελκυστικής εικόνας για την ομάδα. Αν και οι θετικές επιπτώσεις της εμπλοκής των φιλάθλων στα ΜΚΔ έχουν διερευνηθεί, οι παράγοντες που την επηρεάζουν δεν έχουν εξεταστεί ενδελεχώς. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της ταύτισης με την ομάδα, της ανάμιξης με το άθλημα της ομάδας, της απόδοσης της ομάδας και της εμπλοκής των φιλάθλων στα ΜΚΔ της ομάδας τους. Το δείγμα αποτέλεσαν 609 ακόλουθοι αθλητικής σελίδας στο Facebook. Αφού εξετάστηκε η αξιοπιστία όλων των κλιμάκων και η συσχέτιση μεταξύ των τεσσάρων παραγόντων, εφαρμόστηκαν δύο αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης, όπου η ταύτιση με την αθλητική ομάδα, η ανάμιξη με το άθλημα της ομάδας και η απόδοση της ομάδας ορίστηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ η κατανάλωση και συνεισφορά περιεχομένου ορίστηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές προέβλεψαν το 36% της διακύμανσης της κατανάλωσης περιεχομένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η ταύτιση και η ανάμιξη με το άθλημα της ομάδας είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση στην κατανάλωση περιεχομένου. Επιπλέον, οι τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές προέβλεψαν το 26% της διακύμανσης της συνεισφοράς περιεχομένου. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο η ταύτιση και η απόδοση της ομάδας είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση στη συνεισφορά περιεχομένου. Η θεωρητική και πρακτική συμβολή της έρευνας θα συζητηθεί.
  • Some fans are not satisfied with the passive support of their favorite team but adopting a more active attitude to get engaged in the team’s several activities. The activate role of teams in Social Media (SM) has contributed to the engagement of fans through the consumption and contribution of content to the team’s SM. Fan’s engagement in SM is a desirable behavior for the teams, as it constitutes an informal communication channel, which contributes to the creation of value and an to development of an attractive image for the team. Although the positive effects of fan engagement in SM have been studied, the factors that affect this construct have not been extensively investigated. The purpose of current study was to examine the relationships between sport team identification, sport involvement, team performance and fans’ engagement with the team’ SM. Data were drowned from 609 followers of an athletic page on Facebook. After assessing the reliability of all scales and the correlation between the factors, two linear regressions were employed, where sport team identification, sport involvement and team performance were set as independent variables, while consumption and content contribution were defined as dependent variables. Results showed that the three independent variables predicted 36% of the variance content consumption. However, only identification and involvement had a statistically significant effect on consumption content. In addition, the three independent variables predicted 26% of the variance content contribution. In this case, only the identification and performance had a statistically significant effect on content contribution. The theoretical and practical contribution of the research will be discussed.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές