Αναπαραστάσεις των βιασμών στον αθηναϊκό Τύπο 1970-1985

Representations of rape in the Athenian Press 1970-1985 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δελακοβία, Βικτώρια
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2022 [2022-07-23]
 5. Ελληνικά
 6. 175
 7. Καβάλα, Μαρία
 8. Παπαστεφανάκη, Λήδα | Κουτσοπανάγου, Γιούλα
 9. Βιασμός, Τύπος, Φεμινισμός, Νόμοι | Rape, Press, Feminism, Law
 10. 5
 11. 68
 12. 5
 13. Περιέχει : διαγράμματα, εικόνες
 14. Βιδάλη Σοφία, Έγκλημα και κοινωνία, εκδ. ΕΑΠ, Αθήνα 2019
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τους τρόπους αναπαράστασης των βιασμών στον αθηναϊκό τύπο μεταξύ 1970-1985. Προκειμένου να ανιχνευθούν συνέχειες και ασυνέχειες, τομές και διαφοροποιήσεις στους τρόπους παρουσίασης του εγκλήματος του βιασμού, των θυμάτων και των δραστών αξιοποιήθηκε έντυπο υλικό, εφημερίδες, φεμινιστικά περιοδικά και αφίσες. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι αφενός να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους ο Τύπος μπορεί να λειτουργήσει ως διαμορφωτής των κυρίαρχων κοινωνικών αντιλήψεων αναφορικά με το έγκλημα του βιασμού, και επομένως σε αυτό το πλαίσιο, αν επιδρά στη φύση και την εξέλιξη του ίδιου του εγκλήματος στην ελληνική κοινωνία, κατασκευάζοντας το δημόσιο προφίλ των δραστών, επεμβαίνοντας έμμεσα στην καταγγελία, τη σύλληψη των βιαστών και την έκβαση της δίκης και αφετέρου στο αν και κατά πόσο ένα τόσο ιδιωτικό και αθέατο έγκλημα όπως είναι ο βιασμός μπορεί να ανιχνευθεί στη δημόσια σφαίρα μέσα από τη μελέτη των εντύπων.
  • This paper examines the ways in which rape was represented in the Athenian press between 1970-1985. In order to detect continuations and discontinuities, cuts and differences in the ways of presenting the crime of rape, victims and perpetrators, printed material, newspapers, feminist magazines and posters were used. The purpose of this paper is on the one hand to highlight the ways in which the press can function as a shaper of the dominant social perceptions regarding the crime of rape, and therefore in this context, if it affects the nature and evolution of the crime itself in Greek society, constructing the public profile of the perpetrators, indirectly intervening in the complaint, the arrest of the rapists and the outcome of the trial and on the other hand whether and to what extent such a private and invisible crime as rape can be detected in the public sphere through the study of forms.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.