Η δυναμική και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Crowdfunding στο πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

The dynamics and the special features of Crowdfunding within the framework of Financial Technology (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζαφείρη, Μαρία
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 53
 7. Ψυλλάκη, Μαρία
 8. Ψυλλάκη, Μαρία | Παπαδάμου, Στέφανος
 9. Συμμετοχική χρηματοδότηση | crowdfunding | Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας
 10. 65
 11. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα
  • Η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) αποτελεί μια καινοτομία της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, η οποία εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το διαδίκτυο ούτως ώστε να φέρει σε επαφή ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που επιθυμούν να επενδύσουν σε επιχειρηματικές ιδέες ή σε κοινωνικές πρωτοβουλίες, με τα άτομα τα οποία έχουν τις ιδέες αυτές, ή έχουν αναλάβει τις πρωτοβουλίες. Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η εξέλιξη της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα και στον κόσμο, καθώς και τη δυναμική της για τα επόμενα χρόνια. Μέσω ενός ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εμπειρικής ανάλυσης, χρησιμοποιείται ένα υπόδειγμα αποδοχής τεχνολογίας, με σκοπό να εξακριβωθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης της συμμετοχικής χρηματοδότησης από τους Έλληνες.
  • Crowdfunding is an innovation in financial technology that leverages the potential of computer technology and the Internet to reach a large number of people who want to invest in business ideas or social initiatives, with people who have these ideas, or have taken the initiative. The present dissertation is an attempt to capture the evolution of participatory financing in Greece and in the world, as well as its dynamics for the coming years. Through a questionnaire created in the context of empirical analysis, a model of technology acceptance is used, in order to identify the factors that affect the intention of the Greeks to use participatory financing.
 12. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές