Οικονομική ανάλυση του κλάδου της βιομηχανίας στην Ελλάδα την περίοδο 2010 2020

Financial analysis of the industrial sector in Greece in the period 2010 2020 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ιακώβου, Μιλτιάδης
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Αγγελόπουλος , Ελευθέριος
 8. Οικονομική | Ανάλυση
 9. 9
 10. 10
 11. Περιέχει : Γραφικές παραστάσεις
  • Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η οικονομική ανάλυση του κλάδου των βιομηχανιών με τη βοήθεια αριθμοδεικτών ρευστότητας, αποδοτικότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων. Η επιλογή των αριθμοδεικτών έγινε διότι καθορίζουν τις επιδόσεις των βιομηχανιών και παράγουν αποτελέσματα εύκολα συγκρίσιμα μεταξύ τους. Ο κλάδος των βιομηχανιών χωρίστηκε σε επιμέρους κατηγορίες, στις βιομηχανίες καυσίμων, φαρμάκων, τροφίμων και ανόργανων στοιχείων, οι οποίες αναλύθηκαν ξεχωριστά. Η μελέτη του κλάδου των βιομηχανιών, μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση οι διοικήσεις τους και τις στρατηγικές που ακολούθησαν. Η περίοδος από το 2010 έως το 2020 ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ελληνική οικονομία και οδήγησε μεγάλες βιομηχανίες σε οικονομικά δύσκολη θέση ακόμα και κοντά στην οριστική διακοπή των εργασιών τους. Αυτή η κρίση δεν επηρέασε όλους τους τομείς των βιομηχανιών το ίδιο, για κάποιους τομείς υπήρξε ευκαιρία για ανάπτυξη ενώ για άλλους τροχοπέδη.
  • The purpose of this documentation is the economic analysis of the industrial sector, liquidity ratios, profitability ratios and capital structure ratios. The ratios chosed because they determine the performance of the industries and their results are easily comparable. The sector of industry is divided into sub-categories such as fuel, pharmaceutical, food and other industries, which are analyzed separately. The study of the industrial sector provides us with information about their policies and their strategies in order to face the financial crisis. The period between 2010 and 2020 was extremely difficult for Greek economy and many large industries led to financial crisis even close to terminate their operations. But this crisis had not the same affect to all sectors of industry, for some sectors was an opportunity to grow their businesses while for other was a theat.
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές