Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

The implementation and effectiveness of corporate social responsibility in financial institutions. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λιόλιου, 'Αννα
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Κοντογιαννάτος , Χαράλαμπος
 8. Κοντογιαννάτος , Χαράλαμπος | Χύτης , Ευάγγελος
 9. Εταιρική Κοινωνική ευθύνη | Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 10. 1
 11. 9
 12. 37
 13. περιέχει πίνακες και διαγράμματα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί την ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση (ιδιωτική ή δημόσια , οργανισμός ή μη κυβερνητική οργάνωση) για να μπορέσει να εδραιωθεί, να γίνει πιο γνωστή στο χώρο της και για να χτίσει χρησιμοποιεί διάφορα μέσα και αναπτύσσει διάφορες δράσεις όπως: διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, το μάρκετινγκ και τα τελευταία χρόνια την κοινωνική ευθύνη η οποία αποτελεί έννοια όλο και περισσότερο συνδεδεμένη κατά την τελευταία δεκαετία με την εικόνα των επιχειρήσεων. Μέσω της κοινωνικής ευθύνης προβάλλεται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, η ευαισθησία, η συνείδηση και η επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι οργανισμοί που ασχολούνται με πληθώρα νομισματικών συναλλαγών, όπως καταθέσεις μετρητών, δάνεια, ανταλλαγή τίτλων και άντληση κεφαλαίων. Διαμεσολαβούν στις συναλλαγές μεταξύ των ατόμων που καταθέτουν ή επενδύουν χρήματα και των ατόμων που χρειάζονται να δανειστούν ή να συγκεντρώσουν χρήματα. Για παράδειγμα, δίνουν τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να λαμβάνουν δάνεια χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που έχουν διαθέσει οι αποταμιευτές. Επιπλέον βοηθούν τους πελάτες να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να επενδύσουν τα χρήματά τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της αγοράς και πώλησης τίτλων όπως ομόλογα και μετοχές. Ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βοηθούν επίσης τους πελάτες να προστατεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, παράλληλα με τη διαχείριση των χρημάτων τους. Για παράδειγμα, ορισμένοι θα προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που προστατεύουν τα σπίτια ή τα αυτοκίνητα από οικονομική απώλεια. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν επίσης να αγοράζουν και να πωλούν ξένα νομίσματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – Τράπεζες συνήθως προσφέρουν επιδοτούμενα, μακροπρόθεσμα προγράμματα χρηματοδότησης και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η συνεισφορά τους στη χρηματοδότηση έργων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα με μεγάλα κοινωνικά οφέλη (Social benefits) και σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξωτερικότητες όπως είναι τα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων» έργων, που συνεισφέρουν στην ευημερία των πολιτών, στον περιορισμό των ανισοτήτων, στην ενίσχυση του εισοδήματος και της απασχόλησης και εν τέλει σε μια παραγωγικά βιώσιμη ανάπτυξη. Αξίζει λοιπόν να μελετήσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με την κοινωνία και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τον αντίκτυπο που έχει η δράση κοινωνικής ευθύνης των τραπεζών . Δηλαδή, κατά ποσό οι κοινωνικές δράσεις επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πορεία των τραπεζών καθώς, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αναπτύξει κοινωνικές δράσεις συμβάλλοντας με αυτόν τρόπο στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών καθώς και στην προστασία του οικοσυστήματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τον αντίκτυπο που έχει η δράση κοινωνικής ευθύνης των τραπεζών . Δηλαδή, κατά ποσό οι κοινωνικές δράσεις επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία των τραπεζών καθώς , τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αναπτύξει κοινωνικές δράσεις συμβάλλοντας με αυτόν τρόπο στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών καθώς και στην προστασία του οικοσυστήματος.
  • This dissertation investigates the application and effectiveness of corporate social responsibility in financial institutions. Corporate social responsibility is the essential expression of social responsibility. Every business (private or public, organization or non-governmental organization) in order to be established, to become better known in its field and to build uses various means and develops various actions such as: advertising, public relations, marketing and the last years of social responsibility which is a concept increasingly associated in the last decade with the image of business. Through social responsibility, responsibility, social conscientiousness, sensitivity, conscience, and business ethics of the company are promoted. Financial institutions are organizations that deal with a variety of monetary transactions, such as cash deposits, loans, securities exchanges, and fundraising. They mediate transactions between people who deposit or invest money and people who need to borrow or raise money. For example, they enable borrowers to take out loans using the funds available to savers. In addition, they help clients raise funds and invest their money. This includes facilitating the purchase and sale of securities such as bonds and shares. Some financial institutions also help customers to protect their assets while managing their money. For example, some will offer insurance policies that protect homes or cars from financial loss. Financial institutions can also buy and sell foreign currencies. Financial Institutions - Banks usually offer subsidized, long-term financing programs and can play an important role in strengthening the national economy. At the same time, their contribution to the financing of long-term projects with great social benefits and significant positive environmental and social externalities such as infrastructure projects, including "green" projects, which contribute to the well-being of citizens, is significant. inequalities, boosting income and employment, and ultimately productive sustainable development. It is therefore worth studying the social character of financial institutions in relation to the society and the environment in which they operate. At this point we should point out the impact of the banks' social responsibility action. That is, the extent to which social actions positively or negatively affect the course of banks as, in recent years, more and more financial institutions worldwide have developed social actions thus contributing to improving the standard of living of citizens and protecting the ecosystem. At this point we should point out the impact of the banks' social responsibility action. That is, the extent to which social actions positively or negatively affect the growth of banks as, in recent years, more and more financial institutions worldwide have developed social actions thus contributing to improving the standard of living of citizens and protecting the ecosystem.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.