Χρηματιστηριακά παράγωγα προιόντα και η μεταβλητότητά τους τη περίοδο του SARS-Cov-2

Derivatives products and their volatility during the period of SARS-Cov-2 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μηνόγιαννη, Ελένη
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. Κύρτσου, Αικατερίνη
 8. Κουτούπης, Ανδρέας
 9. χρηματιστηριακά παράγωγα | δείκτης μεταβλητότητας
 10. 6
 11. 2
 12. 17
 13. Περιέχει: διαγράμματα, εικόνες και τύπους
 14. Εισαγωγή στη Τραπεζική οικονομική και τις κεφαλαιαγορές/ Συριόπουλος Κωνσταντίνος & Παπαδάμου Στέφανος
  • Η εμφάνιση του COVID-19 παγκοσμίως προκάλεσε πρωτόγνωρη ταραχή στις οικονομίες και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η περίοδος αυτή έφερε αβεβαιότητα και επηρέασε σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θεμελιώδη μεγέθη αλλά και στην εφαρμογή πρακτικών ζητημάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των χρηματιστηριακών παραγώγων, αναδεικνύοντας τη σημασία τους στη χρηματιστηριακή αγορά. Γίνεται ανάλυση στη λειτουργία τους, στα είδη παραγώγων, των δικαιωμάτων προαίρεσης, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν και πως γίνεται η διαπραγμάτευσή τους. Μελετάται η επιρροή της πανδημίας του Covid-19 και η συμπεριφορά των παραγώγων μέσα από πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται η ερμηνεία του χρηματιστηριακού δείκτη μεταβλητότητας VIX ή αλλιώς δείκτη φόβου. Γίνεται ιστορική αναδρομή για το πως υπολογιζόταν αρχικά και πως τροποποιήθηκε στην πορεία. Σήμερα με τα δικαιώματα προαίρεσης S&P 500 είναι εφικτό να γίνει πρόβλεψη της προσδοκώμενης μεταβλητότητας της αγοράς. Αναλύεται πως μπορούμε να επενδύσουμε στο συγκεκριμένο δείκτη, τα οφέλη του και τα μειονεκτήματα που πιθανώς έχει. Μέσα από τη μελέτη τεσσάρων δεικτών VIX πριν και μετά από την έναρξη της πανδημίας που προκάλεσε ο Covid-19 αναδεικνύεται η μεταβλητότητα της αγοράς και διερευνάται η συμπεριφορά της αγοράς παραγώγων. Στο τελευταίο μέρος διατυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας. Μέσα από τη μελέτη των δεικτών μεταβλητότητας υποδεικνύεται ότι οι δείκτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τις μελλοντικές προσδοκίες αλλά και την αβεβαιότητα των επενδυτών στις αγορές. Παρά όλα αυτά η πρόκληση της κρίσης του Covid-19 συνιστά ότι κρίνεται απαραίτητη μια εκτενής κατανόηση των χρηματιστηριακών παραγώγων στη λειτουργία τους και στους αόρατους κινδύνους που ενέχουν. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η αμφιβολία στη χρήση των παραγώγων αλλά και οι κραδασμοί που προκαλεί μια παγκόσμια κρίση να ελαττωθεί με κατάλληλες θεσμικές τροποποιήσεις.
  • The outbreak of the global Covid-19 pandemic caused unprecedented disruption to economies and financial markets. This brought about widespread uncertainty and significantly impacted the decision-making process with regard to fundamentals and practicalities. The first chapter of this dissertation, it is presented a theoretical approach of the derivatives- stock market, highlighting their importance in the stock market. It explains their role in the stock market, their function, the different types of derivatives, who is entitled to acquire them and how they are traded. A broad range of bibliographic references is used to study the impact of COVID-19 and how derivatives reacted to it. The second chapter, it is made an interpretation of the stock market volatility index (VIX), otherwise known as the fear index, the history of how it was initially calculated and its gradual evolution over time. Now with the options S&P 500 it is possible to predict the expected market volatility. It analyzes how we can invest in this index, its benefits and the disadvantages it may has. Through the study of four indexes VIX, before and after the onset of the pandemic Covid-19, it is highlighted the market turmoil and it is investigated the reaction of the derivatives market. In the last part of this dissertation the conclusions of the work are formulated. Through the study of variability indices, it is indicated that these indicators have the opportunity to project future expectations but also the uncertainty of the investors in the markets. Nevertheless, the challenge of the crisis COVID-19, recommends an extensive understanding of the stock-market derivatives, their operation and the invisible risks involved. Τhe result will be that the doubt in the use of derivatives but also the turmoil caused by a global crisis can be reduced with appropriate institutional changes.
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές