ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ,Η ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΣΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

MANAGEMENT OF OVERDUE BANK LOANS-THE MAIN ECONOMIC “SCOURGE” OF OUR TIME THAT PUT IN DIFFICALTY THE BASIC ELEMENTS OF SOSIETY AND OF STATE, SUCH AS THE CITIZENS, THE COMPANIES, THE CREDIT INSTITUTIONS, THE STATE – APPROACHMENT AND ANALYSE BY FINANCIAL CRITERIA (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΙΣΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 134
 7. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
 10. 2
 11. 9
 12. 2
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 14. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1η εκδ., Πάτρα/ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π., (1999)
  • Καθότι τα «κόκκινα δάνεια» είναι ένα θέμα με τεράστια βαρύτητα λόγω του όγκου, της διαστρωματικής έκτασης αυτών και του συνεχώς αυξανόμενου ρυθμού τους, έχει επιστρατευτεί κάθε λογής μέσο (επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, τεράστιοι οικονομικοί πόροι, το ίδιο το κράτος, οι ειδικοί των ειδικών κλπ.) για την διαχείριση αυτών με στόχο την εξυγίανση τους. Το πρόβλημα των καθυστερημένων δανείων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα καθότι οι καταστάσεις και εν γένει συνθήκες είναι πάνω κάτω ίδιες στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Βεβαίως στην χώρα μας παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω των οικονομικών υποχρεώσεων της στους ξένους δανειστές και των μνημονίων που επιβλήθηκαν. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης και καταγραφής του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, της πολιτικής εξυγίανσης του, της κρατικής παρέμβασης και αρωγής με απώτερο σκοπό την ίαση του προβλήματος, καθώς και την «στοχοποίηση και την κατάληψη της θέσης του «αδυνάτου» από την πλευρά των δανειοληπτών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές απαιτήσεις και βρίσκονται στη δίνη μίας όλο και μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνει εστίαση και ανάλυση των δικαίων των δανειοληπτών όταν μάλιστα μέσα από έρευνες και πραγματογνωμοσύνες αναδεικνύεται μία πολλαπλή επιβάρυνση αυτών είτε μέσω της οικονομικής κρίσης, είτε μέσω μίας τυποποιημένης διαχείρισης αυτών από τις Τράπεζες, είτε τέλος μέσω της «επιβολής» παράνομων και καταχρηστικών συμβατικών όρων. Τέλος επιβάλλεται να επισημανθεί η μετάγγιση με ποικίλους τρόπους και εκφάνσεις της μη εξυπηρέτησης των δανείων στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα γίνει λοιπόν μία προσπάθεια προσέγγισης των αιτιών και των αποτελεσμάτων των καθυστερημένων δανείων.
  • As "red loans" are an issue of enormous importance due to their volume, their spatial extent and their ever-increasing rate, all kinds of means have been mobilized (scientific human resources, huge financial resources, the state itself, the experts of the experts etc.) for their management with the aim of their consolidation. The problem of bad loans is a global problem as situations and conditions in general are more or less the same in Europe and worldwide. Of course in our country it is observed to a greater extent due to its financial obligations to foreign lenders and the memoranda that were imposed. In this dissertation an attempt is made to present and record the existing operating framework of the banking sector, its political consolidation, state intervention and assistance with the ultimate goal of curing the problem, as well as "targeting and occupying the position of the" weak " on the part of borrowers who are unable to meet their loan requirements and are in the throes of an ever-increasing financial crisis. It is impossible not to focus and analyze the rights of borrowers when, in fact, through research and expertise, a multiple burden emerges either through the financial crisis, or through a standardized management by the Banks, or finally through the "enforcement" of illegal and abusive contractual terms. Finally, it is necessary to point out the transfusion in various ways and manifestations of non-service of loans to the whole economy and society. An attempt will therefore be made to approximate the causes and effects of overdue loans.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές