ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF SOCIAL SECURITY IN GREECE, THE FINANCING OF THE SYSTEM AND THE ROLE AND PERSPECTIVE OF OCCUPATIONAL PENSION FUNDS IN THE GREEK PENSION SYSTEM. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΛΑΜΟΥΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 22 Μαίου 2022 [2022-05-22]
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΑΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | SOCIAL SECURITY | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | FINANCING OF SOCIAL SECURITY | ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ | DEMOGRAPHIC DEVELOPMENTS | ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ADEQUACY AND SUSTAINABILITY OF PENSION SCHEMES | ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | OCCUPATIONAL SECURITY FUNDS
 10. 3
 11. 41
 12. 16
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η σπουδαιότητα του πολύπλευρου και υπερεθνικά κατοχυρωμένου θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης πηγάζει από το γεγονός, ότι αποσκοπεί στην προστασία του ανθρώπου από επικείμενους κινδύνους και συμβάλλει στη διατήρηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, καθώς αποτελεί μια πραγματική κοινωνική κατάκτηση, ένα θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα, όπως η δυσμενή δημογραφική εξέλιξη και η βιωσιμότητα των χρηματοδοτικών πόρων από την μία και η εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων παράλληλα με την βιώσιμη ανάπτυξη από την άλλη, αποτελούν διαχρονικά βασικές προβληματικές και για την λειτουργία του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι σοβαρές επιπτώσεις της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και των συνακόλουθων δημοσιονομικών περιορισμών που βίωσε η χώρα μας, σε συνδυασμό με το βάρος των ισχυρών δημογραφικών πιέσεων αλλά και τα χρόνια δομικά προβλήματα της άναρχης ανάπτυξης του ελληνικού ΣΚΑ, επέβαλλαν μια αναγκαία αναδιάταξη στο σύστημα, ώστε αυτό να επανέλθει στην αρχική του στόχευση, που δεν είναι άλλη από την επίτευξη της βιωσιμότητας και της επάρκειας, όπως και κάθε συνταξιοδοτικού συστήματος. Ωστόσο τελευταία συντελέστηκαν και μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις κοινωνικοασφαλιστικά αχρείαστες, όπως η μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης από το σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) διανεμητικoύ χαρακτήρα στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών, που αποπροσανατολίζουν το συνταξιοδοτικό μας σύστημα, νοθεύοντας τα χαρακτηριστικά του 1ου πυλώνα και επιβαρύνοντας το με επιπλέον κινδύνους και δημοσιονομικά βάρη. Η ευρωπαϊκή εμπειρία και τα όργανα άσκησης πολιτικής της ΕΕ έχουν αναδείξει την επαγγελματική ασφάλιση και τον 2ο πυλώνα, ως τον πλέον κατάλληλο να λειτουργήσει αποτελεσματικά το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, εντός του ευρύτερου συνταξιοδοτικού συστήματος και πάντα συμπληρωματικά του 1ου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης. Ιδιαίτερα μετά και την έκδοση της οδηγίας IORP II, η οποία ενίσχυσε την περαιτέρω θωράκισή του με την θέσπιση ενός ιδιαίτερα ισχυρού, αυστηρού εποπτευόμενου και μη κερδοσκοπικού πλαισίου λειτουργίας και διακυβέρνησης. Η θεσμικά διασφαλισμένη λειτουργία του 2ου πυλώνα και οι προοπτικές ανάπτυξης της επαγγελματικής ασφάλισης μέσα από τον διακριτό ρόλο της, όπως μας έχει διδάξει και η ευρωπαϊκή πρακτική, μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα τόσο στην επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, όσο και της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του τόπου.
  • The importance of the multifaceted and supranationally enshrined institution of social security stems from the fact that it aims to protect people from imminent risks and contributes to the maintenance of solidarity and social cohesion, as it is a real social achievement, a fundamental social right. The challenges facing pension systems, such as adverse demographic trends and the sustainability of financial resources on the one hand, and the fulfilment of social objectives in parallel with sustainable development on the other, have also been key concerns for the operation of the Greek pension system over time. The severe impact of the unprecedented economic crisis and the consequent fiscal constraints experienced by our country, combined with the weight of strong demographic pressures and the perennial structural problems of the unregulated development of the Greek pension system, have imposed a necessary reorganization of the system, so that it can return to its original objective, which is none other than the achievement of sustainability and adequacy, as is the case with any pension system. However, recent reform interventions have also been made that are unnecessary from a social security point of view, such as the conversion of supplementary insurance from the notionally funded defined contribution system (NDC) of distributive character to the funded defined contribution system, which disorientate our pension system, distorting the characteristics of the first pillar and burdening it with additional risks and fiscal burdens. European experience and EU policy instruments have highlighted occupational insurance and the 2nd pillar as the most appropriate way to make the funded system work effectively, within the wider pension system and always complementary to the 1st pillar of social security. Particularly since the adoption of the IORP II Directive, which has further strengthened its proofing by establishing a particularly strong, strictly supervised and non-profit operating and governance framework. The institutionally secured operation of the 2nd pillar and the prospects for the development of occupational insurance through its distinct role, as European practice has taught us, can make a major contribution to the achievement of both the economic and social efficiency of the Greek pension system and the economic and social prosperity of the country.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.