Από το Open Banking στο Open Finance

From Open Banking to Open Finance (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Θεοδωρίδου, Δήμητρα
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Καλφάογλου, Φαίδων
 8. Καλφάογλου, Φαίδων | Μπαλωμένου, Χρυσάνθη
 9. Ανοιχτή Τραπεζική | Ανοιχτή Χρηματοοικονομική | Open Banking | Open Finance | Τρίτοι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών | TPPs
 10. 1
 11. 17
 12. 81
 13. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Αναζήτηση της σημασίας μετάβασης από το υπάρχον πλαίσιο της «Ανοιχτής Τραπεζικής» (Open Banking) στο «υπό καθιέρωση» πλαίσιο της «Ανοιχτής Χρηματοοικονομικής» (Open Finance) στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), μέσα από την διαρκώς αυξανόμενη πορεία των Τρίτων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (TPPs) τα έτη 2019, 2020, 2021.
  • Search for the importance of the transition from the existing Open Banking framework to the "under establishment" Open Finance framework in EEA (European Economic Area), through the ever-increasing course of Third Party Providers (TPPs) in the years 2019 , 2020, 2021.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.