Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής τράπεζας, η επιρροή της στους καταναλωτές και στα τραπεζικά ιδρύματα.

The evolution of e-banking, its impact in consumers and the general banking sector. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γκερέκου, Αθηνά Αγγελική
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 22 Μαίου 2022 [2022-05-22]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Γεραντώνης, Νικόλαος
 8. Γεραντώνης, Νικόλαος | Τούντας, Κανέλλος
 9. Ηλεκτρονική τραπεζική, τραπεζικό ίδρυμα, ηλεκτρονικές συναλλαγές, e – banking
 10. 1
 11. 10
 12. 21
 13. 38
  • Η ηλεκτρονική τραπεζική συνεχώς εξελίσσεται, αναπτύσσεται η χρήση της και καθιστά ένα απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινότητα. Συνεχώς εμφανίζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εκτελούνται μέσω e banking, ώστε το τραπεζικό σύστημα να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο και vα υιοθετήσει τα νέα μοντέλα λειτουργίας, μέσω διαφόρων καινοτομιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί και να αναδειχθεί η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής με την πάροδο των χρόνων και να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για τους πελάτες και τα τραπεζικά ιδρύματα. Εν συνεχεία να αναφερθούν οι στρατηγικές που ακολουθεί η ηλεκτρονική τραπεζική, οι μορφές της που χρησιμοποιούνται και πως χρησιμοποιήθηκε την περίοδο της πανδημίας covid 19. Καταληκτικά πραγματοποιείται έρευνα για την χρήση του e banking, μέσω ερωτηματολογίου σε τυχαίο κοινό και της οποίας τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στην εργασία.
  • E-banking is constantly evolving, its use is evolving and it becomes an essential tool in everyday life. New products and services are constantly presented, which are implemented through e banking, so the banking system keeps pace with technological progress and adopts new operating models, through various innovations. The purpose of this work is to analyze and highlight the use of electronic banking over the years and to report the advantages and disadvantages for customers and banking institutions. Then mention the strategies followed by e-banking, its forms used and how it was used during the pandemic covid 19. Finally, a survey is conducted on the use of e-banking, through a questionnaire to a random audience and the results of which are reflected in the work.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές