ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΤΕΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΦΑΣΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΦΑΣΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Οικονομική Ανάπτυξη, Παραγωγικότητα, Εμπορικό ισοζύγιο, Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, Ανταγωνιστικότητα, Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική, Δείκτες Οικονομικής Συμπεριφοράς, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Κατανάλωση, «δίδυμα ελλείμματα», Επενδύσεις.
 10. 1
 11. 16
 12. 3
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα
  • Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης τη διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης της πορείας του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στην Ελλάδα κατά την δεκαετία 2011-2020. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση. Αναλύεται το Ισοζύγιο Πληρωμών, το οποίο αποτελεί τη βασική λογιστική κατάσταση που καταγράφει τις συναλλαγές μιας χώρας με το εξωτερικό, εστιάζοντας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ( ΙΤΣ ) που αποτελεί τον καθρέπτη του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές έννοιες, όπως για παράδειγμα διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη και τι αυτά δηλώνουν καθώς επίσης η εθνικολογιστική ταυτότητα που συνδέει το ΙΤΣ με το ΑΕΠ. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενή αναφορά των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την πορεία του ΙΤΣ. Αναλύονται τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, ενώ γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν οι χρηματοοικονομικοί, διαρθρωτικοί, δημογραφικοί καθώς και οι παράγοντες ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας που στην ουσία αποτελούν τις ερμηνευτικές μεταβλητές του ΙΤΣ µέσω των οποίων ασκείται η δηµοσιονοµική πολιτική μιας χώρας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια διαγραμματική ανάλυση της εξέλιξης των επιμέρους ισοζυγίων που αποτελούν το ΙΤΣ κατά την δεκαετία 2010-2020 καθώς παρουσιάζεται και η διαχρονική εξέλιξη κάποιων προσδιοριστικών παραγόντων. Μέσω της διερεύνησης της πορείας αυτών των παραγόντων προκύπτει και η προσπάθεια της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας να επιτύχει δημοσιονομική εξυγίανση επηρεάζοντας κυρίως τα αίτια που ευθύνονται για τις αυξομειώσεις των επίμονων ελλειμμάτων του ΙΤΣ. Τέλος επιχειρείται η εμπειρική εφαρμογή της επίδρασης επιλεγμένων οικονομικών μεταβλητών στο ΙΤΣ. Χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα για τα έτη 2011-2020 δημιουργήσαμε 2 οικονομετρικά υποδείγματα γραμμικών σχέσεων. Τέλος, η έρευνα ολοκληρώνεται με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αιτιότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη, τη διατύπωση των συμπερασμάτων, αξιολογώντας παράλληλα την προβλεπτική ικανότητα των εν λόγω υποδειγμάτων.
  • The existing paper investigates the evolution of the current balance of Greece during the decade of 2011-2020. Initially, in the first chapter some economic concepts are presented. We analyze the balance of payments which represents the flows between the country and the rest states of the world through the trade in goods, services and capital. We present national accounts, various macroeconomic aggregates, the current account which is generally alleged that reflects the competitiveness of an economy as well as its connection with GDP. In the second chapter, we refer the main variables which affect the course of the current account. The main macroeconomic indicators are presented and we list the determinative factors that are responsible for the course of the current account Additionally, an expanded analysis is examined for other factors such as competitiveness and productivity of the economy, financial, structural and demographic factors are also presented. These factors are mainly used by governments in order to adopt policies to address the imbalances of current account, both in financial and monetary level. In the third chapter, it is described how Greek economy is presented in the tables for the years 2011 and 2020. Main macroeconomic indicators are presented too. From these tables, conclusions are conducted about the contribution of these factors for the current account’s deficits through their effect on the consumption patterns and country’s competitiveness. As the paper continues, a chronological analysis which is referring to the main variables, is being presented. We used quarterly data during the period 2011-2020 and created 2 econometric models. in order to point out the significance of major occurrences about the main deficit of current account. Finally, we find out the causality connection between the chronological series of the econometric models and present our conclusions.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.