«Ψηφιακός μετασχηματισμός στο τραπεζικό σύστημα: προσδιοριστικοί παράγοντες, προκλήσεις και προοπτικές.»

 1. MSc thesis
 2. ΨAΡΟΛΟΓΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 22 Μαίου 2022 [2022-05-22]
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. Τραπεζικός Μετασχηματισμός, . | Ελλάδα, | Προθέσεις χρήσης
 9. 2
 10. 4
 11. 30
 12. Στο κυρίως κείμενο περιέχονται πίνακες και διαγράμματα.
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τους παράγοντες, τις προκλήσεις και τις προοπτικές του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη γνώμη των εργαζομένων στον κλάδο. Για αυτό το λόγο, ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ένα δείγμα 80 τραπεζικών στελεχών που εργαζόντουσαν στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPSS και περιλάμβανε περιγραφικά μέτρα, παραμετρικά τεστ, ανάλυση συσχετίσεων και ανάλυση παλινδρόμησης. H έρευνα έδειξε ότι τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ικανά και σε ετοιμότητα στο να περάσουν στη ψηφιακή μετάβαση, η οποία εμπεριέχει πολλαπλά οφέλη για εργαζόμενους, καταθέτες, κτλ. Σημαντικός προβληματισμός όμως είναι ο φόβος απώλειας θέσεων εργασίας, καλώντας τις τράπεζες να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα της εργασίας στον κλάδο. Τα αποτελέσματα της εργασίας αναμένεται να φανούν χρήσιμα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και την ανώτερη διοίκηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα δεδομένου ότι θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μία πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τα προβλήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών Λέξεις κλειδιά: Τραπεζικός Μετασχηματισμός, Ελλάδα, Προθέσεις χρήσης.
  • The purpose of this paper was to examine the factors, challenges and prospects of digital transformation of banks in Greece, according to the opinion of employees in the industry. For this reason, questionnaires were distributed to a sample of 80 bank executives working in the domestic banking market. Data analysis was performed with SPSS and included descriptive statistics, parametric tests, correlation and regression analyses. The results indicated that the rapid developments of technology make urgent need the digital transformation of banks. Greek financial institutions seem to be able and ready to go through this transition, which has multiple benefits for employees, depositors, etc. The only concern is the fear of losing jobs, calling banks to take measures to ensure the stability and sustainability in the industry. Keywords: Banking Transformation, Greece, Intentions for use.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.