Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών & εισπράξεων: Η σημασία και η εξέλιξη τους στην εγχώρια συναλλακτικη τραπεζική επιχειρήσεων και στο διεθνές εμπόριο

Digital payments and collection services: Their importance and development in domestic transactional business banking and international trade (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λιάκος, Βασίλειος
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Κύρτσου , Αικατερίνη
 8. Κύρτσου, Αικατερίνη | Κοντογιαννάτος, Χαράλαμπος
 9. Transactional Banking | Supply Chain Finance
 10. 1
 11. 16
 12. 25
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα , εικόνες
  • Στις μέρες μας, οι Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων έχουν οδηγήσει σε μια καλύτερη εξαγωγική διαδικασία με καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοση των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Η σημασία και η εξέλιξή τους τόσο στην εγχώρια συναλλακτική τραπεζική των επιχειρήσεων όσο και στο διεθνές εμπόριο βοηθούν τις τράπεζες και τις εταιρείες όχι μόνο να επιβιώνουν αλλά και αναπτύσσονται ανακαλύπτοντας νέες λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πελατών που ήδη έχουν αλλά και των εν δυνάμει. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την επίδραση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου, στο Supply chain finance αλλά και στις οικονομικές συνέπειες των αλλαγών αυτών για τις τράπεζες. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, υπάρχει μια ποικιλία παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών και εισπράξεων, όπως και μία ποικιλία ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαρκώς ανανεώνονται ειδικά εν μέσω πανδημίας που οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες παρέχονταν διαδικτυακά. Προκειμένου να παρουσιαστεί ο βαθμός στον οποίο όλες αυτές οι υπηρεσίες, πού αναφέρονται και αναλύονται στα πρώτα κεφάλαια του θεωρητικού κομματιού μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των πελατών, συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα συλλέχθηκαν μέσω δομημένου ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε επιχειρήσεις με έντονη συναλλακτική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στην πλειοψηφία τους οι υπηρεσίες αυτές εξυπηρετεί να προσφέρονται σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά.
  • Nowadays, Digital Payments and Collections Services have led to a better export process with better results in the performance of companies and banks. Their importance and development both in domestic corporate banking and in international trade help banks and companies not only survive but also grow by inventing new solutions that better meet the needs of existing and potential customers. The purpose of this dissertation is to examine the impact of digital-services both in international trade, regarding the Supply chain finance and the economic consequences of these changes for banks. According to the literature review, there is a variety of factors that affect the effectiveness of online payment and collection services, as well as a variety of online services that are constantly updated especially in the midst of a pandemic where most of these services were provided online. In order to present the extent to which all these services, which are mentioned and studied in the first chapters of the theoretical part through a bibliographic review, met the needs of the customers, primary data were collected. More specifically, they were collected through a structured questionnaire addressed to companies with intense trading activity. The results, in their majority, show that these services should be offered to a large extent electronically.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές