Μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών και η επίδρασή τους στη λειτουργία και τη δομή του τραπεζικού συστήματος.

 1. MSc thesis
 2. Mangina, Ioanna
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. DOTSIS, GEORGE
 8. DOTSIS, GEORGE | ANTZOULATOS, AGGELOS
 9. Non performing loans | banking institutions
 10. 12
 11. 43
 12. 25
  • Η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στοχεύει στην ορθή διοχέτευση των χρηματικών πλεονασμάτων από τις οικονομικές μονάδες ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ανθρώπους ή επιχειρηματικούς ομίλους και σχηματισμούς, οι οποίοι εμφανίζουν κάποιας μορφής οικονομικό έλλειμμα ή εκφράζουν την επιθυμία να χρησιμοποιήσουν οικονομικούς πόρους προς επένδυση, βασιζόμενοι στην αρχή της αυξημένης απόδοσης. Ως κίνδυνος νοείται η πιθανότητα πρόκλησης οικονομικής ζημιάς, εξαιτίας ενός απρόβλεπτου γεγονότος. Ο τρόπος λειτουργίας και το μέγεθος των τραπεζικών ιδρυμάτων αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης τραπεζικού κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τις τράπεζες να οφείλουν να αναγνωρίζουν έγκαιρα και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους δυνητικούς τραπεζικούς κινδύνους. Ο αρνητικός αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας οδήγησε πολλά νοικοκυριά και επιχειρηματικούς ομίλους σε οικονομική δυσπραγία, με αποτέλεσμα αρκετοί εξ αυτών να μην έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, οι οποίες είχαν συναφθεί με τα τραπεζικά ιδρύματα κατά το παρελθόν. Στο τραπεζικό σύστημα, ως μη εξυπηρετούμενο δάνειο (Non Performing Loan) νοείται το δάνειο όπου οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές – δανειακές υποχρεώσεις υπερβαίνουν το χρονικό διάστημα των 90 ημερών, ενώ σε περιπτώσεις που το χρονικό διάστημα είναι μικρότερο των 90 ημερών το δάνειο χαρακτηρίζεται ως δάνειο με καθυστερήσεις εξόφλησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των τραπεζικών παραγόντων που οδηγούν σε υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων στα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στην εργασία παρουσιάστηκαν τα οικονομικά δεδομένα, ορίστηκε η εξαρτημένη μεταβλητή του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων και των υπόλοιπων ανεξάρτητων τραπεζικών μεταβλητών και τέλος, εκτιμήθηκε το οικονομετρικό μοντέλο κατά την εμπειρική ανάλυση των δεδομένων.
  • The development of the financial system aims at the proper channeling of surpluses from financial units or financial institutions to people or business groups and formations, which show some form of financial deficit or express the desire to use financial resources to invest, based on its principle increased efficiency. Risk means the possibility of causing financial loss due to an unforeseen event. The mode of operation and size of banking institutions increase the likelihood of banking risk in financial institutions, with banks having to recognize and address potential banking risks in a timely manner. The negative impact of the financial crisis of the last decade has led many households and business groups into financial difficulties, with the result that many of them are unable to repay their loan obligations, which were concluded with banking institutions in the past. In the banking system, non-performing loan (Non Performing Loan) means the loan where the confirmed and overdue debts - loan obligations exceed the period of 90 days, while in cases where the period is less than 90 days the loan is classified as a loan with late payments. The purpose of this study is to investigate the banking factors that lead to high percentages of non-performing loans in Greek financial institutions. The paper presented the financial data, defined the dependent variable of the non-performing loan ratio and the other independent banking variables and finally, evaluated the econometric model during the empirical analysis of the data.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.