Κριτήρια ESG και τράπεζες

criteria esg and banks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λούκος, Γεώργιοσ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Αγγελοπουλος, Ελευθέριος
 8. Λιάπης, Κωνσταντίνος
 9. μαθηματικα
 10. 4
 11. 39
 12. διαγράμματα , πίνακες , εικόνες
  • Περίληψη Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και την ανάγκη για καθολική συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς ο ρόλος του είναι κομβικός στην προσπάθεια επίλυσης του παραπάνω θέματος μέσω της πράσινης οικονομίας . Η όλη προσέγγιση γίνεται μέσω βιβλιογραφικών μελετών που έχουν συνταχθεί για το συγκεκριμένο θέμα κυρίως για τα esg κριτήρια τα οποία είναι το όπλο των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων εταιρειών για δανειοδότηση . Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ανάλυση των 3 πιο περιβαλλοντικών σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης κατά τον 21ο αιώνα καθώς επίσης και μία ιστορική αναδρομή των διεθνών διασκέψεων και συμφωνιών που πραγματοποιήθηκαν . Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα esg κριτήρια ενώ παράλληλα γίνεται μια ιστορική διαδρομή για την βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθώς αποτελούν διαχρονικές έννοιες . Επιπρόσθετα μέσω άρθρων και δημοσιεύσεων μελετώνται σημαντικές πτυχές των esg κριτηρίων όπως η σχέση που έχει η εφαρμογή τους με την κερδοφορία της επιχείρησης καθώς επίσης και οι επιδόσεις των esg κριτηρίων σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις και γενικότερα σε ακραίες καταστάσεις . Επίσης στο δεύτερο κεφάλαιο μέσω της διεθνής βιβλιογραφίας γίνεται μία προσπάθεια να καταγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισμό του δείκτη esg σε μία εταιρεία . Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια esgπου λαμβάνει υπόψιν της μία τράπεζα στη λήψη αποφάσεων καθώς επίσης και γίνεται πολύ αναλυτική περιγραφή των σπουδαιότερων διεθνών πρωτοβουλιών και θεσμών για την καταγραφή και μέτρηση των esg παραμέτρων . Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται για κάθε μία από τις 4 Ελληνικές συστημικές τράπεζες οι δράσεις τους και οι τρόποι με τους οποίους έχουν αντιμετωπίσει τα esg θέματα τόσο άμεσα δηλαδή στην προσπάθεια τους να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα όσο και έμμεσα με την επιλογή των εταιρειών για χρηματοδότηση βάσει των esg κριτηρίων . Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μία έρευνα της σχέσης εφαρμογής κριτηρίων ESG και κερδοφορίας τράπεζων βάσει της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης και των διαγραμμάτων διασποράς και το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι τα συγκεκριμένα μεγέθη είναι ασυσχέτιστα με πιθανή εξήγηση ότι τα οφέλη των esg κριτηρίων είναι μακροπρόθεσμα και δεν είναι άμεσα .
  • Summary The present study aims to highlight the importance of the environmental problems facing the planet and the need for universal participation of the financial system as its role is pivotal in the effort to solve the above issue through the green economy. The whole approach is made through bibliographic studies that have been prepared on this subject mainly for the esg criteria which are the weapon of credit institutions in the process of evaluating the candidate companies for lending. The first chapter provides an analysis of the 3 most environmental major problems facing the planet in the 21st century as well as a historical overview of the international conferences and agreements held. The second chapter analyzes the esg criteria while at the same time it becomes a historical route for sustainable development and corporate social responsibility as they are timeless concepts. In addition, through articles and publications, important aspects of the esg criteria are studied, such as the relationship that their application has with the profitability of the business as well as also the performance of the esg criteria in financial crises and in general in stress situations. Also in the second chapter through the international bibliography an attempt is made to record the procedure followed for the calculation of the esg index in a company. The third chapter details the esg criteria that a bank takes into account in decision-making as well as a very detailed description of the most important international ones. initiatives and institutions to record and measure esg parameters. The fourth chapter analyzes for each of the 4 Greek systemic banks their actions and the ways in which they have dealt with esg issues both directly i.e. in their effort to reduce their environmental footprint and indirectly with the choice of companies for funding on the basis of the esg criteria. In the fifth chapter an investigation is made of the relationship between the application of ESG criteria and the profitability of banks based on the linear regression method and the dispersion charts and the conclusion that emerged was that these figures are unrelated to a possible explanation that the benefits of the esg criteria are long-term and not immediate.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές