Ψηφιοποίηση των συστημικών Τραπεζών στην Ελλάδα και η επιτάχυνση της με αφορμή την πανδημία COVID-19

Digitization of systemic banks in Greece and its acceleration because of the COVID-19 pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαναχιάρης, Βασίλειος
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Δότσης, Γεώργιος
 8. Αντζουλάτος, Άγγελος
 9. COVID-19 | ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες | mobilebanking | ελληνικές τράπεζες | καταναλωτικές συνήθειες
 10. 1
 11. 1
 12. 91
 13. πίνακες και διαγράμματα
  • Η διπλωματική εργασία διερευνά τον βαθμό ψηφιοποίησης των ελληνικών τραπεζών μετά την έναρξη της πανδημίαςCOVID-19. Εφαρμόζοντας ποσοτική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, τα οποία διανέμονται σε δείγμα 96 πελατών στις ελληνικές συστημικές τράπεζες (AlphaBank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς), η διπλωματική διαπιστώνει υψηλό βαθμό διείσδυσης της ψηφιοποίησης των τραπεζικών υπηρεσιών στις καταναλωτικές συνήθειες. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τη χρήση των ATMs, των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, τηλεφωνικής τραπεζικής, mobilebanking, και χρεωστικών/πιστωτικών καρτών προ και μετά πανδημίας, η έρευνα αναδεικνύει δραματική αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών mobilebanking και των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών. Αυτό εξηγεί και τις υψηλές συσχετίσεις των διαστάσεων του e-banking με την ικανοποίηση των πελατών και θέτει τις βάσεις για έναν εξαιρετικά ψηφιοποιημένο ελληνικό τραπεζικό τομέα μετά την πανδημία.
  • The dissertation investigates the degree of digitization of Greek banks after the onset of the COVID-19 pandemic. Applying quantitative analysis of primary data with the method of questionnaires, which are distributed to a sample of 96 customers in Greek systemic banks (Alpha Bank, Eurobank, National Bank, Piraeus Bank), the dissertation finds a high degree of penetration of digital banking services. More specifically, comparing the use of ATMs, electronic banking, telephone banking, mobile banking, and debit/credit card pre- and post-pandemic services, the research highlights a dramatic increase in the use of mobile banking and debit/credit card services. This explains the high correlations of the dimensions of e-banking with customer satisfaction and lays the foundations for a highly digitized Greek banking sector after the pandemic.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές