«Η διαδικασία της απόσχισης της Τράπεζας σε "καλή" και "κακή" και οι επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις»

"The process of the Bank splitting into 'good' and 'bad' and the effects on the financial statements." (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΕΡΓΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 22 Μαίου 2022 [2022-05-22]
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. ΑΠΟΣΧΙΣΗ SPLIT | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FINANCIAL STATEMENTS
 10. 55
 11. 33
 12. Γράφημα 1. Τέσσερα οργανωτικά µοντέλα κακών τραπεζών Πηγή :McKinzey &Company Πίνακας 1. Σηµαντικότερες περιπτώσεις κακών τραπεζών πριν την τρέχουσα κρίση Πηγή: McKinsey & Company Πίνακας 2. Σηµαντικότερες περιπτώσεις κακών τραπεζών στη τρέχουσα κρίση Πηγή: McKinsey & Company Πηγή: Πληροφοριακό Σημείωμα για Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία 2021. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ KAI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΧΑΕ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 5% - Κύκλος εργασιών της Διασπώμενης για τα έτη 2015-2019
  • Ο κλάδος του Real Estate στις ΗΠΑ και ο υπερδανεισμός που ήρθε στην επιφάνεια από τον συγκεκριμένο τομέα ήταν η αφορμή για την χρηματοπιστωτική κρίση που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος χάρτης. Η κρίση παρουσίασε γρήγορη εξάπλωση σε σύντομο χρονικό διάστημα και έφερε την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα σε μία έκτακτη ανάγκη για τη θεμελίωση μηχανισμών διασφάλισης και θωράκισης της σταθερότητας του τραπεζικού κλάδου. Επιπρόσθετα έπρεπε να προφυλαχθούν και οι καταθέτες από τις παρενέργειες της κατάστασης οι οποίες μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα βιωσιμότητας στις τράπεζες. Στόχος της παρακάτω εργασίας είναι γίνει μία διερεύνηση των βασικών αιτιών για τις οποίες οι τραπεζικοί κολοσσοί οδηγήθηκαν στην λεγόμενη χρηματοπιστωτική κατάρρευση μέχρι και την στιγμή της έξαρσης της κρίσης στην Ελλάδα . Επιπρόσθετα γίνεται μελέτη μέσω της βιβλιογραφίας, τόσο σε Ευρωπαικό επίπεδο όσο και σε εθνικό, όπου οι τράπεζες γενικότερα οδηγήθηκαν σε διάσπαση σε καλή και κακή και συγκεκριμένα με την τράπεζα Alpha Bank ως μία ελληνική περίπτωση.
  • The US Real Estate industry and the over-indebtedness that came to the surface from this sector was the reason for the financial crisis facing the world map. The crisis spread rapidly in a short period of time and brought Europe and Greece to an urgent need to establish mechanisms to ensure and shield the stability of the banking sector. In addition, depositors had to be protected from the side effects of the situation which could cause viability problems in the banks. The aim of the following work is to investigate the main causes where the banking giants were led to the so-called financial collapse until the moment of the crisis in Greece. In addition, a study is carried out through the literature, both at European level and nationally, where banks in general were led to split into good and bad and specifically with the well-known Alpha Bank as a Greek case.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές