Τα Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα

Accounting Stanadards in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καποπούλου, Ξένη
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Παυλάτος, Οδυσσέας
 8. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), | Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) | Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) | Ελληνικό Λογιστικό Γενικό Σχέδιο (ΕΛΓΣ)
 9. 24
 10. 1
 11. Πίνακες: 1, Εικόνες: 1
 12. Κόντος, Γ. (2008). Μέσα Τραπεζικής Εργασίας. Τόμος Α΄ Τραπεζική Λογιστική. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Η Λογιστική είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς, καθώς η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία θέτουν τη ζωή πάνω στον πλανήτη μας σε διαρκή αλλαγή και μετασχηματισμό. Οι λογιστικοί κανόνες στους οποίους βασίζεται η λογιστική αλλάζουν κι αυτοί διαρκώς, τόσο στο όνομα, όσο και στο περιεχόμενο. Πλέον έχουν επικρατήσει να ονομάζονται Λογιστικά Πρότυπα. Πρόκειται για μία έρευνα για την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων στη σύγχρονη Ελλάδα. Θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση της λογιστικής επιστήμης σε συνδυασμό με τους κανόνες δικαίου που οφείλει να ακολουθεί αυτή στα πλαίσια των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Η παρουσίαση αφορά στις οντότητες που εφαρμόζουν τα διεθνή και τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα υπό το πρίσμα της ισχύουσας νομοθεσίας. Τέλος, θα επιχειρηθεί ανάλυση της κλαδικής λογιστικής, δηλαδή τί εφαρμόζουν οι μεγαλύτερες οικονομικές οντότητες στον ελλαδικό χώρο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή. Στο δεύτερο γίνεται αναφορά στο νομικό πλαίσιο για τα Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν και η εξέλιξη της λογιστικής μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην κλαδική λογιστική των πιο σημαντικών επιχειρηματικών κλάδων, με πρώτη εξέταση τον τομέα των Τραπεζών. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η λογιστική στο ναυτιλιακό κλάδο, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του κλάδου αυτού. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται προσέγγιση της λογιστικής στο Δημόσιο Τομέα, ένα χώρο που θεωρείται «άβατο» από πολλούς. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση της ξενοδοχειακής λογιστικής, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο αναπτύσσεται η λογιστική που εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, οι όποιοι περιορισμοί και το πεδίο μελλοντικής εμβάθυνσης.
  • Accounting is a science that is constantly evolving, as modern globalization and technology put life on our planet in constant change and transformation. The accounting rules on which accounting is based are also constantly changing, both in name and content. They are now called Accounting Standards. This is a research on the application of accounting standards in modern Greece. An approach to accounting science will be attempted in conjunction with the rules of law that it must follow in the context of the new European Directives. It will be presented which entities apply the international and which the Greek accounting standards in the light of the current legislation. Finally, an analysis of sectoral accounting will be attempted, i.e. what the largest economic entities in Greece apply. The first chapter is an introduction. The second is about the legislation of Accounting Standards in Greece, as they apply today. It takes a historical look back at the past and the evolution of accounting to the present day. The third chapter introduces the sectoral accounting of the most important business sectors, with a first examination of the Banking sector. The fourth chapter examines accounting in the shipping industry, as well as the specifics of this industry. In the fifth chapter, an attempt is made to approach accounting in the Public Sector, an area that is considered "untouchable" by many. The sixth chapter approaches hotel accounting, while the seventh chapter develops the accounting applied by insurance companies. Finally, the conclusions of this research, any limitations and the scope of future deepening are recorded.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.